Указания

Ръкописите се депозират в редакцията на списанието:

Кирило-Методиевски научен център при БАН, 1000 София, ул. „Московска“ № 13 или по пощата: 1000 Sofia, Р.О.В. 432; e-mail: palaeobulgarica@kmnc.bg
За справки: тел. ++359-2-427-55-70, моб. ++359 882 590 641

Представяне на ръкописи

В списание Рalaeobulgarica се отпечатват материали на английски, български, немски, руски и френски език, като езиковата правилност на текстовете се гарантира от авторите, ако не пишат на своя език.
Приемат се за публикуване оригинални изследвания, рецензии и обзори, които не са вече публикувани и не са представени за обнародване в друго издание. Авторските права на отпечатаните текстове принадлежат на списание Рalaeobulgarica и не се допуска публикуването им в интернет, както и разпространяването им на електронни носители без съгласието на редакцията.
Илюстрациите трябва да са в JPG или TIFF формат не по-малко от 300 пиксела.
Необходимо е материалите да са подписани с пълните имена на автора и да се посочи адрес за кореспонденция с редакцията.

Оформяне на текста

Допустимият максимален обем на статиите е 30 стандартни страници (30 реда на страница, 60 знака на ред или общо 54 000 знака, вкл. интервалите), като те трябва да са  придружени от резюме  на английски език (за статиите на български и руски език) и на български (за статиите на другите езици), а материалите за рубриката „Преглед“ до  15 стандартни страници. Текстовете се представят във формат RTF или DOC и копие в РDF. За основния текст на ръкописа трябва да бъде използван шрифт Times New Roman, за примерите на старобългарски – CyrillicaOchrid1, а за старогръцките – TmsGkOld. Шрифтовете може да бъдат свалени от страницата на списанието www.kmnc.bg. Не e желателно използването на курсив и болд, както и подчертаване в старобългарските и гръцките примери.

Оформяне на цитираната литература

Бележките към текстовете могат да бъдат а) под линия с поредна номерация или б) да са изнесени в края на ръкописа.

а) Примери за цитиране под линия:

Книга: К о ж у х а р о в, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004.

Kогато книгата е том от поредица: A i t z e t m ü l l e r, R. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. 12). Freiburg i. Br., 1978.

Статия в сборник: К о ж у х а р о в, Ст. Методиевият канон за Димитър Солунски (Нови данни за историята на текста). – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 3. София, 1986, 72–78.

Статия в периодично издание: A i t z e t m ü l l e r,  R. Abg. лицемэръ προσωπολήπτης. – Palaeobulgarica, 6, 1982, № 3, 140–143.

б) Цитиране в края на ръкописа:
В текста на съответните места в скоби се посочва фамилията на автора, годината на издаване на книгата и цитираната страница (Aitzetmüller 1982: 142). Цитираните автори се подреждат по азбучен ред на фамилните им имена (отделно на кирилица и латиница), като се посочва и годината на издаване на съчиненията, а пълните библиографски данни се оформят както в цитирането под линия:

К о ж у х а р о в 2004 К о ж у х а р о в, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004.

Aitzetmüller 1982 A i t z e t m ü l l e r, R. Abg. лицемэръ προσωπολήπτης. – Palaeobulgarica, 6, 1982, № 3, 140–143.

Aitzetmüller 1991 A i t z e t m ü l l e r, R. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. 12). Freiburg i. Br., 1978.