Трифонова, И. Архивът на Неофит Рилски в Научния архив на БАН - Наука, XXI, 2011, 4, 44-49.

Трифонова, И. За основите на старата българска клетва и нейното развитие - Езици на общуването. София, 2003, 112-124.

Трифонова, И. За Страшния съд или за съда в Книга Откровение на св. Йоан Богослов - Етнология на пространството, 2008, 276-291.

Трифонова, И. Клетвите в лексикалната система на езика - Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по славянски филологии, 96-97, 2007, 43-88.

Трифонова, И. За елинските мъдреци в НБКМ 774 - Сборник доклади и материали от заключителната конференция, София,29-30.06.2015. София, 2015, 198-210.

Трифонова, И. Речникът на Неофит Рилски - Наследството на отец Неофит Рилски - изкуствоведски, богословски и аспекти. София, 2012, 259-267.

Трифонова, И. Южнославянската редакция на Тълковния апокалипсис - Palaeoslavica, ΧΧΙΙ, 1, 2014, 119-163.

Трифонова, И. Вербални и невербални форми на клетва - Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София, 2005, 528-536.

Трифонова, И. Narratio Aphroditiani или Сказание на Афродитиан за чудото, което стана в персийската земя - Име и святост. София, 2014, 130-147.