СТРУКТУРА

Ръководство

Директор: проф. д-р Славия Бърлиева
И.д. зам.-директор: доц. д-р Бойка Мирчева
И.д. научен секретар: доц. д-р Ива Трифонова
Председател на Общото събрание на учените: доц. д-р Веселка Желязкова
Главен счетоводител: Валентина Кръстева


Постоянни структурни звена

Секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, ръководител: проф. д-р Славия Бърлиева
Секция „Кирило-Методиевски текстове“, ръководител: проф. д-р Веселка Желязкова
Група „Кирило-Методиевска библиография“, научен архив и библиотека, ръководител: гл. ас. д-р Нели Ганчева
Издателска група, ръководител: Галина Филипова


Атестационна комисия

доц. д-р Бойка Мирчева
проф. д-р Веселка Желязкова
доц. д-р Ива Трифонова
гл. ас. д-р Нели Ганчева