ОБЯВИ И КОНКУРСИ


18-01-2016/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за двама доценти по професионални направления 2.1. Филология и 2.2. История (История на България) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевия научен център при БАН, София 1000, ул. „Московска“ 13, тел. 02 987 02 61 (публикувано в ДВ, бр. 63/ 18.08.2015 г.)
~~~


13-08-2013/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Кирилометодиевистика) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61
Публикувано в: Държавен вестник, Бр. 71/13.08.2013 г.
~~~