ОБЯВИ И КОНКУРСИ


22-06-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Мая Василиевна Иванова

Материали:
    • Авторска справка за научните приноси
    • Цитирания
    • Списък на избраните за конкурса публикации
    • Списък на всички публикации
    • Участия в конференции и симпозиуми
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Светлина Николова
    • проф. дфн Вася Велинова
Становища:
    • проф. д-р Климентина Иванова
    • проф. д-р Александер Наумов
    • проф. д-р Мажана Кучинска
    • доц. дфн Ана Стойкова
    • доц. д-р Славия Бърлиева

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева
~~~


14-05-2018/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява конкурс за професор (2 броя) по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, за доцент (1 брой) по професонално направление 2.1. Филология и за доцент (1 брой) 2.2. История, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София, 1000, ул. „Московска“ № 13, тел. 02 987 02 61.
ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.

~~~


12-03-2018/ Допълнителен конкурс за редовна докторантура:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-Софияобявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие със Заповед на Председателя на БАН № I-39 от 28.02.2018 г., в срок от 13. 03. 2018 г. до 11. 05. 2018  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
~~~


02-02-2018/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 2.1. Филология, научно направление „Теория и история на литера- турата“ – един; главни асистенти по: професионал- но направление 8.1. Изкуствознание и изобрази- телни изкуства (Кирилометодиевистика) – един; професионално направление 2.1. Филология, научно направление „Български език“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София 1000, ул. Московска № 13, тел. 02/987 02 61.
Публикувано в ДВ бр. 8 от 23.01.2018 г.
~~~


12-11-2017/ Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология от Крило-Методиевски научен център при БАН за нуждите на секция "Кирило-Методиевски извори и традиции", обявен с ДВ бр. 50 от 23.06.2017 г.
Кандидат: д-р Марко Скарпа.

Материали:
Публикации-Част1
Публикации-Част2
Публикации-Част3
Цитирания
CV на Марко Скарпа
Рецензии:
проф. д.ф.н. А. Тотоманова
доц. д-р Славия Бърлиева
проф. д.ф.н. ВАСЯ ВЕЛИНОВА
Становища:
доц. д-р Бойка Мирчева
проф. д-р Светлина Николова
доц. д.ф.н. Ана Стойкова
проф. Георги Минчев

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова
~~~


17-08-2017/ Конкурс за редовна докторантура:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София обявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27. 04. 2017 г., в срок от 15. 08. 2017 г. до 13. 10. 2017  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
~~~


29-06-2017/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
Публикувано в ДВ, бр. 50/23.06.2017 г.
~~~


30-01-2017/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“ (Кирилометодиевистика), за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
Публикувано в ДВ, бр. 1/03.01.2017 г.
~~~


18-01-2016/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за двама доценти по професионални направления 2.1. Филология и 2.2. История (История на България) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевия научен център при БАН, София 1000, ул. „Московска“ 13, тел. 02 987 02 61 (публикувано в ДВ, бр. 63/ 18.08.2015 г.)
~~~


13-08-2013/ Обява:
Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Кирилометодиевистика) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61
Публикувано в: Държавен вестник, Бр. 71/13.08.2013 г.
~~~