Представяне на книгата на проф. Климентина Иванова „РЪКОПИСИ. АВТОРИ. ТВОРБИ“

21-09-2018

     КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯТ НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
има удоволствието да Ви покани на представяне на книгата на проф. Климентина Иванова „РЪКОПИСИ. АВТОРИ. ТВОРБИ“, което ще се състои на 26 септември 2018 г. (сряда) от 18.00 часа в Огледалната зала на Софийския университет.
     Книгата излиза като том 14 на престижната славистична поредица „Краковско-Вилнюски славистични студии“ (Краков, 2018) и обединява усилията на колегите от Ягелонската славистика и колегите от Кирило-Методиевския научен център.
     Проф. Климентина Иванова е български медиевист – литературен историк, изследовател на славянското ръкописно наследство, текстолог.
     В своя професионален път тя е свързана с най-важните български институции, в които се работи над проблемите на старобългарското книжовно наследство – Института за литература при Българската академия на науките, Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките. Тя е член на редакционните колегии на научните издания „Кирило-Методиевски студии“, „Palaeobulgarica“, „Старобългарска литература“, както и на четиритомната „Кирило-Методиевска енциклопедия“.
Научните ѝ публикации са многобройни и обхващат теми в широк времеви и тематичен диапазон – от кирилометодиевистиката до Търновската книжовна школа; от описание на ръкописите до изследване на макрожанровата им структура; от изследване на старите текстове до тяхната ритуална функционалност от Средновековието до наши дни.
     Автор на книгите „Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин“ (София, 1981); „Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica“ (София, 2008); „В началото бе книгата“ (София, 1983 и 2002); „Патриарх Евтимий“ (София, 1986); съставител на том четвърти „Житиеписни творби“ от поредицата Стара българска литература (София, 1986) и на „Евтимий Търновски. Съчинения“ (София, 1990).
В настоящата антология са подбрани изследвания на Климентина Иванова, писани в различни години, обединява ги това, че всяка една от публикациите съдържа момент на откривателство и дава посока за следващи изследвания.
Корица