Конкурс за заемане на академична длъжност

17-11-2017

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология от Крило-Методиевски научен център при БАН за нуждите на секция "Кирило-Методиевски извори и традиции", обявен с ДВ бр. 50 от 23.06.2017 г.
Кандидат: д-р Марко Скарпа.

Материали:
Публикации-Част1
Публикации-Част2
Публикации-Част3
Цитирания
CV на Марко Скарпа
Рецензии:
проф. д.ф.н. А. Тотоманова
доц. д-р Славия Бърлиева
проф. д.ф.н. ВАСЯ ВЕЛИНОВА
Становища:
доц. д-р Бойка Мирчева
проф. д-р Светлина Николова
доц. д.ф.н. Ана Стойкова
проф. Георги Минчев

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова