15-01-2021
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 18.01.2021 г. до 25.01.2021 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


17-11-2020
Конкурс за главен асистент

Кирило-Методиевският научен център при БАН, – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевски научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61

Публикувано в „Държавен вестник“ бр.96 от 10.11.2020 г.


12-10-2020
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 14.10.2020 г. до 20.10.2020 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


3-08-2020
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 4.08.2020 г. до 11.08.2020 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


18-06-2020
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурса ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч.

Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Кирило-Методиевски Студии кн.29
    • Публикации
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова – Института по славистика, ПАН
    • Доц. д-р Ана Лулева – ИЕФЕМ
Становища:
    • Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦRU
    • Проф. д-р Ян Страдомски – Ягиелонския университет, КраковPL
    • Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ – БАНEN
    • Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ – БАНIT
    • Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“EN

Председател на Научното жури – проф. д-р Бойка Мирчева


16-03-2020
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г.


• 10-06-2019/ Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
     Срок за подаване на документите: от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г.


• 14-05-2019/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.2. История, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 104/ 14.12.2018 г.  

Кандидат: доцент дин Димо Дончев Чешмеджиев

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Анотации
    • Библиография
    • Преподавателска дейност
    • Публикации
    • Справка за дейността
    • Автобиография
Рецензии:
    • Чл.-кор. проф. Иванка Гергова
    • Проф. д-р Миляна Каймакамова
    • Проф. д-р Красимир Станчев
Становища:
    • Проф. д-р Александър Наумов
    • Проф. дин Илия Илиев
    • Проф. д-р Климентина Иванова
    • Проф. д-р Ани Данчева

Председател на Научното жури – проф. д-р Климентина Иванова


• 14-05-2019/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 104/ 14.12.2018 г.  

Кандидат: доцент д-р Бойка Петрова Мирчева

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Участия в научни форуми
    • Участие в проекти
    • Публикации
    • Справка за дейността
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дин Илия Илиев
    • Проф. д-р Красимир Станчев
    • Проф. д-р Георги Минчев
Становища:
    • проф. д-р Славия Бърлиева
    • проф. д-р Александър Наумов
    • доц. дин Димо Чешмеджиев
    • доц. дфн Ана Стойкова

Председател на Научното жури – проф. д-р Славия Бърлиева


• 02-05-2019/ Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
  
Срок за подаване на документите: от 03.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
За повече информация вижте този файл.


• 21-12-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява конкурс за професор (1 брой) по професионално направление 2.1. Филология (Кирило-Методиевски извори) ; за професор (1 брой) по професонално направление 2.2. История (Кирило-Методиевски извори) и за доцент (1 брой) 2.1. Филогия, (Кирило-Методиевски традиции), за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София, 1000, ул. „Московска“ № 13, тел. 02 987 02 61.


• 27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: доц. д-р Веселка Неделчева Желязкова

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Публикации
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дфн Татяна Славова
    • Проф. д-р Мария Спасова
    • Проф. д-р Светлина Николова
Становища:
    • Проф. дфн Петя Янева
    • доц.д-р Маргарита Младенова
    • Проф.  дн Искра Христова-Шомова
    • Доц. д-р Татяна Илиева

Председател на научното жури – доц. д-р Татяна Илиева


• 27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: главен асистент д-р Десислава Тачева Найденова

Материали:
    • Самооценка на научните приноси
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • Проф. дфн Марияна Цибранска-Костова
    • Проф. дин Илия Илиев
Становища:
    • Проф. дин Иван Билярски
    • Проф. д-р Светлина Николова
    • Доц. дн Димо Чешмеджиев
    • Доц. д-р Камен Станев
    • Доц д-р Ангел Николов

Председател на научното жури: доц. д-р Камен Станев


• 27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева

Материали:
    • Самооценка на научните приноси
    • Участие в проекти
    • Професионален опит
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дн Красимир Станчев
    • Проф. дн Илия Илиев
    • Проф. д-р Светлина Николова
Становища:
    • доц. д.ф.н. Маргарита Младенова
    • Доц.  дн Димо Чешмеджиев
    • Доц. д-р Елия Маринова
    • Доц. д-р Бойка Мирчева

Председател на научното жури – доц. д-р Бойка Мирчева


• 27-09-2018/ Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: гл.ас. д-р Стиляна Атанасова Баталова

Материали:
    • Авторска справка за приносите в научните трудове
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Красимир Станчев
    • доц. д-р Славия Бърлиева
Становища:
    • доц. д-р Александър Николов Николов
    • доц. д-р Веселка Желязкова
    • доц. д-р Георги Н. Николов
    • проф. д-р Маргарет Димитрова
    • акад. Васил Тодоров Гюзелев

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева