Конкурс за попълване състава на...

17-03-2020

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
     Срок за подаване на документите: от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г.