Кирило-Методиевският научен център при БАН открива новореконструираните помещения на своя Обучителен център „Кирилометодикон“

28-09-2020

     На 29 септември (вторник), от 11.00 ч. на ул. Московска 13, ет. 2 Кирило-Методиевският научен център ще представи помещенията на изграждащия се Обучителен център „Кирилометодикон“. Реконструкцията и обзавеждането са част от дейността на КМНЦ по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НаследствоБГ“ в рамките на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. В Обучителния център учените от КМНЦ в бъдеще ще предоставят специализирани знания в областта на кирилометодиевистиката, съобразени с интересите и нуждите на всички образователни степени – от средношколци до докторанти. На откриването за завършения етап от проекта и за бъдещите планове информация ще поднесат ръководителят от страна на КМНЦ проф. д-р Славия Бърлиева и образователният координатор на КМНЦ д-р Елка Златева.
Покана