2018
18-12-2018/ Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции:
   • Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;
   • Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
   • Преписката на обществената поръчка можете да намерите на следния линк
~~~


08-10-2018/ Обществена поръчка с предмет: Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради” за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.
   • Възложителят Софийски университет „Св. Климент Охридски“ предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до  документацията за участие на адреса на „Профил на купувача“
   • Съобщение за провежданата поръчка с приложен линк към преписката ѝ в Профила на купувача на СУ „Св. Климент Охридски“

2017
06-02-2017/ Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.
   • Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката
   • Договор между КМНЦ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
   • Допълнително споразумение към Договор между КМНЦ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
   • Обявление за възложена поръчка
   • Приложение
   • Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора
~~~