2017
06-02-2017/ Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.
   • Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката
   • Договор между КМНЦ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
   • Допълнително споразумение към Договор между КМНЦ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
   • Обявление за възложена поръчка
   • Приложение
   • Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора
~~~