СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА ДОКТОРАНТИ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ е специализирано научно звено към Българската академия на науките, което организира обучението чрез научните звена на БАН по образователната и научна степен доктор.
За повече информация прочетете тук


Специализирани курсове за докторанти и специализанти, предлагани от КМНЦ  в рамките на програма за обучение „Език и култура в средновековна Европа“

АГИОГРАФИЯ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Лектор: гл. ас. д-р Стиляна Баталова
HAGIOGRAPHY DURING THE MIDDLE AGES IN WESTERN

БЪЛГАРО-РУСКИ ЕЗИКОВИ И КНИЖОВНИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ (ХІ–ХІV в.)
Лектор: доц. д-р Веселка Желязкова
BULGARIAN-RUSSIAN LINGUISTIC CONTACTS IN THE MIDDLE AGES (11TH-14TH C.)

БЪЛГАРСКА СРЕДНОВЕКОВНА ЛИТЕРАТУРА ( IX – XVI век)
Лектор: проф. д-р Светлина Николова.
BULGARIAN MEDIEVAL LITERATURE (9TH-16TH C.)

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В КРАЯ НА XI-XII ВЕК – ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И КУЛТУРА
Лектор: гл. ас. д-р Люба Илиева
BULGARIAN TERRITORIES IN THE END OF XI-XII CENTURIES – POLITICS, ECONOMICS AND CULTURE

ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ КУЛТОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
Лектор: доц. д-р Димо Чешмеджиев
ROYAL CULTS IN MEDIAEVAL BULGARIA

ГРАФИЧНАТА КУЛТУРА НА ЛАТИНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Лектор: доц. д-р Славия Бърлиева
GRAPHIC CULTURE OF THE MIDDLE AGES IN WESTERN EUROPE

ГРЯХ И ОБЩЕСТВО: ПОКАЯНИЕ И ЕПИТИМИЙНИ ТЕКСТОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
Лектор: гл. ас. д-р Десислава Найденова
SIN AND SOCIETY: LAW PENITENTIALS AND THE PRACTICE OF PENANCE IN MEDIEVAL BULGARIA

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАЛЕОСЛАВИСТИКАТА
Лектор: гл. ас. д-р Нели Ганчева
INFORMATION ASURANCE IN THE FIELD OF PALAEOSLAVISTICS

КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО И НАЦИОНАЛНАТА ИНДЕНТИЧНОСТ
Лектор: гл. а-с д-р Десислава Найденова
CYRILLO-METHODIAN OEUVRE AND NATIONAL IDENTITY

ЛАТИНСКИ ЕЗИК
Лектор: гл.ас. д-р Стиляна Баталова
LATIN FOR BEGINNERS

НЕДАМАСКИНОВИ СЛОВА В ДАМАСКИНСКАТА КНИЖНИНА ОТ ХVІІ–ХІХ ВЕК
Лектор: доц. д-р Елка Мирчева
NON-DAM ASKIN DISCOURSES" IN DAMASKIN LITERATURE IN THE 17TH–19TH C.

ОРИГИНАЛНА СТАРОБЪЛГАРСКА ХИМНОГРАФИЯ ІХ–Х в.
Лектор: доц. д-р Бойка Мирчева
ORIGINAL OLD BULGARIAN HYMNOGRAPHV (9TH - 10TH C.)

ОСНОВИ НА ТЕКСТОЛОГИЯТА
Лектор: проф. д-р Светлина Николова
FUNDAMENTALS OF TEXTUAL CRITICISM

ПРЕВОДАЧЕСКИ АСПЕКТИ С ОГЛЕД ЖАНРОВАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОДИ (IX-X – XIV в.)
Лектор: доц. д-р Татяна Мострова
ASPECTS OF TRANSLATION IN VIEW OF GENRE CHARACTERIZATION OF THE MEDIEVAL SLAVONIC TRANSLATIONS (9TH–10TH – 14TH C.)

ПРЕВОДАЧЕСКИ ПОХВАТИ И ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОДИ (IX/X–XIV век)
Лектор: доц. д-р Татяна Мострова
TRANSLATION TECHNIQUES AND GENRE CHARACTERISTIKS OF MEDIAEVAL SLAVONIC TRANSLATIONS (9/10th – 14 C.)

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ЛЕКСИЛОГОЛИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Лектор: доц. д-р Татяна Илиева
PROBLEMS OF THE OLD BULGARIAN LEXICOLOGY AND LEXICOGRAPHY

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПИСАНЕТО НА НАУЧЕН ТЕКСТ
Лектор: гл. ас. д-р Нели Ганчева
PROBLEMS IN WRITING SCIENTIFIC PAPERS

ПЪТЯТ КЪМ ТЕКСТА И ПЪТЯТ НА ТЕКСТА. ПРОСТРАННИТЕ ЖИТИЯ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Лектор: гл. ас. д-р Мая Иванова
THE WAY TO THE TEXT AND THE WAY OF THE TEXT. THE EXTENSIVES VITAE OF CYRIL AND METHODIUS

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
Лектор: доц. д-р Татяна Мострова
WORD FORMATION PATTERNS IN THE HISTORY OF BULGARIAN LITERARY LANGUAGE (CYRILLO-METHODIAN TRADITIONS IN LITERARY WORKS FROM 10TH-14TH C.)

СПОРНИ ПРОБЛЕМИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО
Лектор: проф. д-р Светлина Николова
CONTROVERSIAL PROBLEMS IN CYRILLO-METHODIAN STUDIES

СРЕДНОВЕКОВНА ЛАТИНОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА
Лектор: гл.ас. д-р Стиляна Баталова
MEDIEVAL LATIN LITERATURE

СРЕДНОВЕКОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ
Лектор: доц. д-р Славия Бърлиева
MEDIAEVAL SOURCES OF WESTERN CULTURAL TRADITION

СТАРОБЪЛГАРСКА АГИОГРАФИЯ
Лектор: доц. дфн Ана Стойкова
OLD BULGARIAN HAGIOGRAPHY

СТАРОБЪЛГАРСКИ EЗИК
Лектор: доц. д-р Татяна Мострова
OLD BULGARIAN LANGUAGE

СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК
Лектор: гл.ас. д-р Стиляна Баталова
OLD GREEK FOR BEGINNERS

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИКОНОПИСТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ПРАКТИКАТА
Лектор: гл. ас. д-р Диана Банкова
BULGARIAN ICONOGRAPHY – THEORYANDPRACTIS

УВОД В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ РЕСУРСИ ПО СРЕДНОВЕКОВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Лектор: гл.ас. д-р Стиляна Баталова
INTRODUCTION TO RESEARCH RESOURCES FOR MEDIEVAL STUDIES

CLAVIS TEMPORUM – ИСТОРИЧЕСКАТА ХРОНОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Лектор: доц. д-р Славия Бърлиева
CLAVIS TEMPORUM - THE HISTORICAL CHRONOLOGY IN MEDIEVAL EUROPE