Кирило-Методиевският научен център издирва, проучва и популяризира феномените на кирилометодиевската традиция като един от фундаментите на българската и европейската културна идентичност в цялото  многообразие на средата, в която те са се развили. Тя принадлежи към изследователските полета на старобългарската литература и старобългарския език, средновековната история и археология, историята на изкуството, културната антропология, информационните технологии, историята на хуманитаристиката. Чрез методите на емпиричното изследване и на дискурсивния анализ в проучването на тези явления се постигат валидни и достоверни резултати в натоварената с митологеми изследователска област, свързана с живота и делото на Кирил и Методий и техните ученици и на най-ранния етап от българската книжовност. Създаването на съвременен изследователски инструментариум по кирилометодиевистика и предоставянето му в структуриран вид за нуждите на обществото е друг основен акцент в мисията на КМНЦ, който цели утвърждаването на кирило-методиевата традиция като една от основните части на българското културно наследство.