20212020

  • 27-04-2020 / ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП
    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    Кирило-Методиевски научен център при БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“

    Пълните условия са налични на следния линк.
    Публикувано на 27.04.2020 г. в 15:32 часа.

20192018


  • 18-12-2018 / Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции:


2017