Ръководство

Директор: проф. д-р Бойка Мирчева
Зам.-директор: проф. д-р Славия Бърлиева
Научен секретар: доц. д-р Десислава Найденова
Председател на Общото събрание на учените: проф. д-р Веселка Желязкова
Главен счетоводител: Валентина Кръстева


Постоянни структурни звена

Секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, ръководител: проф. д-р Славия Бърлиева
Секция „Кирило-Методиевски текстове“, ръководител: проф. д-р Веселка Желязкова
Издателска група, научен архив и библиотека, ръководител: гл. ас. д-р Нели Ганчева


Атестационна комисия

проф. д-р Веселка Желязкова – председател
доц. д-р Десислава Найденова
доц. д-р Камен Станев
гл. ас. д-р Цветомира Данова