Ръководство

Директор: проф. д-р Веселка Желязкова
Зам. директор: доц. д-р Десислава Найденова
Зам. директор, административно-стопанска дейност: Росица Щерева
Председател на Общото събрание на учените: доц. д-р Мая Иванова
Главен счетоводител: Валентина Кръстева


Постоянни структурни звена

Секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, ръководител: проф. д-р Славия Бърлиева
Секция „Кирило-Методиевски текстове“, ръководител: проф. д-р Веселка Желязкова
Издателска група, научен архив и библиотека, ръководител: гл. ас. д-р Нели Ганчева