Кирило-Методиевският научен център развива собствена издателска дейност, оформена в специализирано издателско звено. В изданията на Центъра се представят постиженията на учени кирилометодиевисти и палеослависти от цял свят. По този начин той успешно изпълнява координационните си задачи на важен европейски издателски център на научна литература по кирилометодиевистика. Тази дейност се развива в няколко направления.

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ (1984–), поредица, специализирана в областта на кирилометодиевистиката, в която се включват монографии, студии и статии от български и чуждестранни учени, отпечатвани на български език, на всички славянски езици, както и на английски, немски и френски език. 
Съдържание.

PALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА (1977–), международно списание за комплексно разработване на проблемите на най-старата славянска култура – старобългарската. 
Съдържание.

 КНИГИ. Кирило-Методиевският научен център подготвя за печат и публикува като издател, самостоятелно или съвместно с други институции, отделни книги в областта на кирилометодиевистиката и старобългаристиката. Те са подготвени не само от учени от Центъра, но също – от широк кръг български специалисти, както и от чуждестранни изследователи и са публикувани на английски, български, немски, френски, руски, италиански и украински език.Съдържание.

От началото на 2016 г. изданията на Центъра са достъпни на платформата на CEEOL CEEOL.