Имаме удоволствието да съобщим, че излезе от печат сборникът Религиозен Разцвет: България XIII – XV в. / Floraison Religieuse: Bulgarie XIIIe – XVe s. като Книга 30 от утвърдената научна поредица Кирило-Методиевски студии. Негови съставители са доц. д-р Марко Скарпа, доц. д-р Ст. Баталова и проф. д-р М.-Е. Бланше.  След процедура по анонимно рецензиране от независими експерти в тома са включени единадесет студии и статии на английски, български, руски и френски език.  Материалите бяха сред докладите, изнесени на състоялата се на 12–13 юли 2019 г. в София международна научна конференция по едноименния проект на Кирило-Методиев­ския научен център при Българската академия на науките в сътрудничество с „Византийски свят“, Отдел „Изток и Средиземноморие“ при Френския национален център за научни изследвания и с финансовата подкрепа от Френския институт в България (Institut Français de Bulgarie http://institutfrancais.bg).  Томът е отпечатан със спомоществователството на Френския национален център за научни изследвания.

На вниманието на читателите се представят  нови гледни точки и изследвания върху конкретни религиозни, политически и идеологически процеси и явления в българска среда и тяхното отражение в редица тексто­ве и иконографски свидетелства. Всички те са разгледани в перспективата на сложните взаимодейст­вия между православния и католическия свят в периода XIII–XV в. от утвърдени и млади учени византинисти, медиевисти и слависти. Надяваме се сборникът да събуди Вашия интерес, а защо не и да се превърне в нов стимул за проучване на неизвестното и постоянно разкриващо се балканско, славянско и българско Средновековие.

Вж. съдържанието по-долу:

KMC30