Създаването на библиографски корпуси от заглавия, посветени на комплексното изследване на кирилометодиевската проблематика е основна задача на КМНЦ.  Тя проследява публикациите по кирилметодиевистика от най-ранната им поява през 17 в. до последните обнародвани. Използват се електронни записи в актуални библиотечни формати, които се включват в междуинституционални бази данни, национални и международни.