На 7 юни 2021 г. проф. Бойка Мирчева, директор на КМНЦ, и д-р Ирина Владикова, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и директор на българското неделно училище „Св. Кирил и Методий“ във Виена, подписаха   споразумение за сътрудничество. Двете организации се  договориха да обединят своите усилия за осъществяването на съвместна дейност за популяризиране на актуалните научни достижения в изследването на Кирило-Методиевото дело сред българските мигрантски общности и за обогатяването на знанията на българските ученици от всички континенти за богатото културно и духовно наследство на светите братя и техните ученици. 

На 14 юни 2021 г. беше проведена онлайн среща между Управителния съвет на АБУЧ и екипа на проект „Научно-образователен интердисциплинарен център по кирилометодиевистика – Кирилометодикон“, изпълняван от КМНЦ в рамките на проекта BG05M2OP001-1.001-0001: Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“. Двата екипа намериха много допирни точки в своята работа и планираха бъдещи общи инициативи. 

Текст на споразумението:

Споразумение-за-сътрудничество-КМНЦ-2021

Повече за АБУЧ:

АБУЧ е доброволна, неполитическа, неправителствена организация, създадена през 2007 г. в София, България по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществен интерес. 

Основни цели на Асоциацията:

  • Популяризиране на българския език и култура в чужбина.
  • Обединяване на българските училища по света.
  • Популяризиране на дейността на българските образователни и културни центрове.
  • Отстояване правата на училищата пред българската държава.
  • Промяна на българското законодателство за официално признаване на училищата в чужбина.
  • Взаимопомощ между училищата и обмяна на опит.
  • Финансова и материална подкрепа от страна на българската държава.
  • Изработване на специализирани програми и методики за обучение по български език в чужбина.

Филм за историята и успехите на АБУЧ:

https://www.vbox7.com/play:6891d25f