От 25 до 31 юли 2022 г. Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките организира Международна лятна школа по славянска палеография. В сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще предложим на участниците уникалната възможност да получат практически опит в областта на славянската палеография в съответствие с най-новите методи на анализ и изследователски подходи.

Мероприятията ще бъдат организирани в няколко академични институции в София. Сутрин ще се провежда серия лекции по славянска палеография, последвани от следобедни семинари и практически занятия, посветени на почерците в южнославянските ръкописи. След това ще може да се разгледа градът и да се участва в екскурзии по неговите основните забележителности. Лятната школа се осъществява с финансовата подкрепа на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство.БГ“ и в рамките на проектите „Kirillomethodikon“ и „Южнославянски кописти и скриптории от ХІV в. (палеографска атрибуция и он-лайн реперториум“ (No KP-06-N50/4), разработвани в Кирило-Методиевския научен център при БАН.

Програма на Международната лятна школа по славянска палеография:

Лятна-школа-програма