Катедрата по древни и съвременни цивилизации на Университета в Месина (Италия) и Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките, в сътрудничество с Фондация „Палеобулгарика“ и Общността на младите слависти, организират международен симпозиум за млади учени, които работят в областта на палеославистиката.

 В наши дни съществуват много международни проекти и изследвания, посветени на задълбоченото изучаване на славянското Средновековие, но досега докторантите и учените, които са в началото на своята академична кариера, не са имали големи възможности да общуват с изтъкнати палеослависти от различни страни. Организираният симпозиум цели не само да даде по-голяма видимост на най-актуалните изследвания в областта на славянското Средновековие, но и да създаде възможност за обмен на знания, който изглежда още по-необходим в светлината на настоящия геополитически контекст.

Каним докторанти, постдокторанти и независими изследователи да споделят своите изследвания, като представят основните въпроси, цели и прилагани методологии. Въпреки че са обвързани с периода на славянското Средновековие, докладите могат да засягат филологическо-литературни, лингвистични, палеографски, дипломатически и кодикологически, художествени, културно-исторически въпроси, както и да използват мулти- и интердисциплинарен подход. Именно с оглед на многото аспекти, които могат да имат представяните изследвания, ще бъдат приветствани и предложения, представящи различни национални и международни изследователски проекти, свързани с посочените теми.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Симпозиумът по палеославистика ще се проведе от 4 до 6 септември 2024 г. в университета в Месина, като ще има възможност и за онлайн участие чрез Zoom. Докторантите и младите изследователи са поканени да представят предложения за 15-минутен доклад, попълвайки посочения тук формуляр: https://forms.gle/Ux35wdz16xx38Ach7 до 31 май 2024 г. За да завършите заявката, ще трябва да посочите своята афилиация, ако съществува такава, електронната поща, кратка биография до 150 думи и резюме на доклада до 300 думи, в това число и заглавието. Резюметата могат да бъдат написани на всички славянски езици, италиански и английски. Приемането на кандидатурата ще бъде съобщено до средата на юни 2024 г.

ПУБЛИКАЦИЯ

Планира се издаването на сборник с подкрепата на Фондация „Палеобулгарика“. Пълните статии трябва да са с максимален обем 36 000 знака (включително интервалите, бележките и библиографията) и да отговарят на редакционните правила на списание Palaeobulgarica, които могат да бъдат намерени на следния адрес: https://palaeobulgarica.eu/en/guidelines-authors Готовите статии трябва да бъдат изпратени до средата на ноември 2024 г.

Имейл на симпозиума: paleoslavistica@gmail.com

https://sites.google.com/view/collettivo-giovani-slavisti/events/symposium-on-medieval-slavonic-studies

CfP_Symposium_EN_pdf CfP_Symposium_IT_pdf

CfP_Symposium_BG_pdf