15-01-2021
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 18.01.2021 г. до 25.01.2021 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


Към архива