На 29 септември 2021 г. в Американския център към Столична библиотека бе проведена Кръгла маса на тема „Образът на прехода през очите на Петър Динеков“. Събитието бе осъществено в рамките на проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, финансиран от Фонд научни изследвания. В работата на форума взеха участие проф. Славия Бърлиева и доц. Мая Иванова от Кирило-Методиевския научен център като представители на проект BG05M2OP001-1.001-0001 за изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Дискусията бе модерирана от председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев. Присъстваха също учени от Софийския, Пловдивския и Познанския университет. Основната проблематика бе свързана с архивното документално наследство на акад. Петър Динеков, както и с изданията на част от дневниците на българския учен (Петър Динеков „Записки от „прехода“, подготвени от Евелина Белчева и отпечатани в два тома през 2020 и 2021 г. от ИК „Огледало“).

В рамките на срещата бе експонирана и изложбата на Кирило-Методиевския научен център „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“.