На 11 март в КМНЦ се състоя публичната лекция на д-р Андрей Колонтай от Лодзкия университет на тема „Мултикултурната Беларус. Късната Кирило-Методиевска традиция на фона на религиозно-културната мозайка на територията на Беларус“. Лекцията беше представена в перспективата на проекта „Европейски културен маршрут Кирил и Методий на ЕС: националните измерения“ в рамките на виртуален клъстер „Кирилометодикон“, част от проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Лекцията на д-р Колонтай може да проследите тук: https://fb.watch/5LsfPwqa7Z/