Кирило-Методиевският научен център при БАН в сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира лятна школа по славянска палеография с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Подробности за програмата и заявка за участие

Program details and application form

Подробности программы и форма заявки