Според учредителният акт на Министерския съвет, с който Кирило-Методиевският научен център е създаден през 1980 г., институцията има три основни изследователски задачи, върху които е изградена изследователската ѝ парадигма:

  • Критическо издание на славянските, гръцките и латинските кирило-методиевски извори.
  • Събиране и издаване на кирило-методиевска библиография на световната научна и научнопопулярна литература за периода след 1940 г. и допълване на тази библиография в предшестващи периоди.
  • Координиране на изследванията по кирилометодиевистика в национален и международен план чрез публикации и научни форуми.

Понастоящем тази парадигма се осъществява чрез:

  • издирване, изследване и публикуване  на кирилометодиевски  извори и техни преписи;
  • изследване на творчеството на Кирил и Методий и техните ученици  и създаване на научни издания;
  • изследване и издаване на паметници, възникнали в българските книжо­вни средища от IX–X в., според запазените по-късни преписи;
  • Кирило-Методиевото дело в контекста на контактите между европейския Изток и Запад през Средновековието на основата на латински и славянски източници за функционирането на кирило-методиевските традиции в Европа като свързващо звено в европейската писмена култура през Средновековието;
  • славянската писменост като трета писмена система в Европа – обществена значимост в миналото, настоящето и бъдещето.  
  • изследване, каталогизиране, дигитализиране и социализиране на паметници на светското и религиозно изкуство, посветени на Светите братя Кирил и Методий и техните ученици. Създаване на изложби за нуждите на българските културни институти в чужбина, музейните структури в страната и чужбина, и за подпомагане културната дейност на българските лекторати и българските училища в чужбина;
  • създаване на дигитални корпуси от материали по кирилометодиевистика в перспективата на дигиталната хуманитаристика.

Научните изследвания в КМНЦ се осъществяват в рамките на национални и международни проекти и се представят чрез изданията на Центъра и организираните от него научни форуми.