Изложбата е осъществена по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ в рамките на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

Представени са местата, свързани с паметта за Кирил и Методий в европейското културно пространство. Това е само първата част от изложбата и започва от родното място на светите братя в Солун, преминава през Цариград, Велика Моравия, Рим, Райхенау, България и Сърбия. Втората част на изложбата ще проследи традицията на кирилската книжовност от Българи към останалите славянски земи.

За първи път изложбата е представена на традиционното тържествено честване на Успение Кирилово на 14 февруари в Националния музей „Земята и хората“ в София (14 февруари – 15 март 2020 г.).

Второто експониране на изложбата – в зала „Академика“ на Централно управление на БАН по случай 24 май (14–26 май 2020).

Концепция, идеен проект: Славия Бърлиева.
Художествен дизайн: Ивелина Велинова.


SZLAK ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO I ICH UCZNIÓW (Warszawa, 2021)

Нова допълнена експозиция на изложбата „Пътят на Кирил и Методий и техните ученици“.

За първи път изложбата е открита в Посолството на Република България във Варшава на 24 май 2021 г. от проф. Славия Бърлиева.