Кирило-Методиевският научен център при БАН и Държавна агенция „Архиви“ имат удоволствието да Ви поканят на откриването на документалната изложба „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“, посветена на 110-годишнината от неговото рождение. Изложбата ще бъде открита на 3. ноември 2020 г. (вторник) от 17.00 ч. в изложбената зала „Архиви“ на ул. Московска № 5.

Изложбата е осъществена по проект № BG05M2OP001–1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ в рамките на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.