На 20 май Управителният съвет на Европейския институт за културни маршрути, базиран в Люксембург, утвърди с официално решение създаването на „Културен маршрут Кирил и Методий“ със статут на културен маршрут на Съвета на Европа. В инициативата от българска страна участва Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ).

От 2020 г. КМНЦ е пълноправен член на Асоциацията за Европейски културен маршрут на св. Кирил и Методий, учредена в гр. Злин (Чехия). Включването на КМНЦ в инициативата е в рамките на проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и е от изключително значение за сертифицирането на маршрута от Съвета на Европа, за разработването на българския дял от културния маршрут и за вписването на България в нововъзникващите европейски културни мрежи.

През 2020 г. проф. д-р Славия Бърлиева (КМНЦ) изготви по покана на Съвета на Европа предпроектното проучване на маршрута в рамките на Дунавския регион. КМНЦ е единствената българска институция, която е официален член на Асоциацията, а проф. С. Бърлиева е представител на България в Управителния съвет.

За допълнителна информация, посетете https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification1 .