На 6 февруари (вторник) от 14.00 в заседаталата зала на КМНЦ доц. д-р Мая Иванова ще изнесе лекция на тема КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА КАТО ЧАСТ ОТ НЕПОЗНАТОТО АРХИВНО НАСЛЕДСТВО НА АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ НОВООБРАБОТЕНИЯ ОПИС 2 НА ФОНД 1987К ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН АРХИВ)

През целия си съзнателен живот акад. Петър Динеков е водил активна кореспонденция. Днес разполагаме със запазените от него документи – писмата, адресирани до него в периода 1934–1992 година, част от които от 2006 г. са включени във фонда му в Централния държавен архив (ЦДА, ф. 1987К, оп. 1). От октомври 2023 г. вече е достъпен за работа и новообработеният оп. 2 на същия фонд.

Предстоящата лекция има за цел да запознае колегията с документите от новообработения опис 2 и по-специално с кореспонденцията, адресирана до акад. П. Динеков. Тази кореспонденция хвърля светлина върху професионалните избори и многогодишните му контакти с международната (палео)славистична колегия, като акцентът е поставен върху писмата от полските му адресанти – слависти и интелектуалци от ХХ в. (в дългия период от средата на 30-те до началото на 90-те години).

Лекцията синтезира резултатите от работата на доц. Мая Иванова по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ в рамките на разработения от Кирило-Методиевския научен център при БАН модул „Дигитален справочник на кирило-методиевското научно наследство“.