С радост съобщаваме, че УС на БАН присъди на нашата колега гл. ас. д-р Цветомира Данова награда за изключително значима монография от национално значение по повод Деня на народните будители. Наградата се присъжда за книгата John of Damascus’ Marian Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, Ed. Christian Voß, Vol. 36). Scholarly Ed. Lora Taseva. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 540 s.

Кратко представяне на монографията от доц. д-р Мая Иванова:

Монографията е посветена на рецепцията на Богородичните хомилии на забележителния византийски автор Йоан Дамаскин. Цветомира Данова изследва четири славянски превода на три от Дамаскиновите хомилии: две от тях са посветени на Успение Богородично (Първа и Трета хомилия) и една е посветена на Рождество Богородично. Произведенията са ексцерпирани от южнославянските агиографски и хомилетични сборници. Централно място в изследването заемат проблемите, свързани с текстовата традиция и преводаческите особености на посочените произведения. Монографията включва още издание на славянския текст с паралелен гръцки и два лексикални индекса: славяно-гръцки и гръцко-славянски.

Предложената монография представлява първото изчерпателно и задълбочено изследване на Дамаскиновите хомилии, посветени на Богородица, и рецепцията им в южнославянската книжовна традиция. Публикуването ѝ на английски език в международното издателство „Peter Lang” в рамките на една вече утвърдена научна поредица, каквато е Studieson Languageand Culturein Central and Eastern Europe, е отлична презентация за постиженията на Кирило-Методиевския научен център и Българската академия на науките.

В основата на настоящата монография лежи защитената през 2014 г. в Кирило-Методиевския научен център дисертация за присъждане на научната и образователната степен „доктор“ на Цветомира Данова, разработена под научното ръководство на проф. д-р Климентина Иванова.

Изследването е допълнено и подготвено за печат в резултат на изследователския престой на авторката в Берлин като младши изследовател, придружаващ проф. д-р Лора Тасева, финансиран от фондация „Александър фон Хумболт“.

Предложението за превода и отпечатването на труда е направено от страна на редактора на поредицата – проф. д-р Кристиан Фос от Хумболтовия университет.

Ts.Danova-Monografia