Защита на дисертация

23-10-2019

     Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в професионално направление 2.1. Филология.
Защитата ще се състои на 12 ноември 2019 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 15.00 часа.
Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. "Московска" № 13, етаж 2.
Материалите може да намерите тук