Славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици са представени в генеалогична схема, изработена на базата на тяхната хронология и установените зависимости между тях, като се отчитат и предполагаемите, незапазени до наши дни произведения.

В схемата са отразени и чуждоезичните извори, оказали влияние върху славянските, а преводите им са заели своето място сред домашните извори. От всеки от изворите има линк към преписите на произведението, а от всеки препис с линкове може да се достигне до данни за дигитално копие на преписа (ако е налично), до изданията и изследванията, посветени на него, като се указват линковете на разположените в интернет ресурси.

В момента в базата данни са представени 32 славянски Кирило-Методиевски извора. Общият брой на преписите е 767, научната литература наброява 979 заглавия, от които 486 дигитализирани и посочени на място с 2432 линка. Издирването на нови преписи, описи, изследвания и издания, както и на нови дигитализирани материали, продължава и ще бъде отразявано своевременно. 

Електронната публикация е достъпна на адрес: https://cyrmet-sl.kmnc.bg/