д-р dr.h.c. Екхард Вайер

 На 12 януари 2021 г. на 81-годишна възраст ни напусна видният немски палеославист проф. д-р dr.h.c. Екхард Вайер – дългогодишен директор на Славянския семинар във Фрайбургския университет „Алберт Лудвиг“ (Германия), преподавател, изследовател с голяма ерудиция и издател на славянското културно наследство. Неговата професионална подготовка е свързана с школата на проф. Л. Садник и проф. Р. Айцетмюлер, а научното му дело обхваща широк кръг изследвания върху славянската и в частност върху българската преводна литература през Средновековието, възникването на староруската литература и рецепцията на старобългарския литературен език и старобългарската литература в Русия.

Под енергичното ръководството и с професионалната ангажираност на проф. Вайер в Славянския семинар е осъществен един от най-значимите дългосрочни международни проекти за изданието на Великите чети-минеи на всерусийския митрополит Макарий от немски, руски и български специалисти (6 тома за м. март и м. май от 1997 до 2013 г.). В изследователската част на тази голяма издателска инициатива беше включен и съвместен проект на Университета във Фрайбург и Кирило-Методиевския научен център на БАН на тема „Изследване на текстологическите и преводаческите особености на старобългарски творби във Великите чети-минеи на митрополит Макарий“ с ръководители проф. д-р Е. Вайер и ст.н.с. д-р Св. Николова (2005–2007 г.), финансиран от Германската служба за академичен обмен – DAAD и Министерството на образованието и науката в България.

За научната общност личността на проф. Е. Вайер се свързва и с издаваната от него (от 1977 г.) поредица Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, която наброява 54 тома. В нея са публикувани както монографии и тематични сборници, така и издания на средновековни ръкописи, не малка част от които представят старобългарски преводни произведения.

За своите приноси за развитието на българистиката проф. Е. Вайер е удостоен с титлата Doctor honoris causa на Шуменския университет „Константин Преславски“ (2002 г.) и с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента (2020 г.).

Ще си спомняме за него винаги с дълбоко уважение и признателност.

Поклон пред светлата му памет!