НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


Закон за Българската академия на науките
Закон за развитието на академичния състав в Република България
Правилник за вътрешния трудов ред - КМНЦ-БАН
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в КМНЦ-БАН
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
Етичен кодекс на служителите на Българската академия на науките
Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН