Списание  Palaeobulgarica / Старобългаристика
ISSN 0204-4021      PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА е специализирано международно списание за комплексно изследване на проблемите на българската средновековна писмена култура от създаването на азбуката от св. Кирил и Методий до епохата на Българското възраждане (XVIII в.), както и на кирило-методиевските традиции до наши дни. Тези проблеми в различните им аспекти (език, литература, история, изкуство и др.) се свързват тясно с културното развитие на другите славянски страни, на съседните балкански държави, а също така с духовните и културните явления и процеси в цяла Европа. Периметърът на представените в списанието публикации е твърде широк и от различни области на хуманитарните науки: палеославистика, кирилометодиевистика, старобългаристика, балканистика, византология, богословие, изкуствознание и др. Поместените в изданието статии и студии представляват научен принос в разглежданите области, в тях се съобщават неизвестни факти, разработват се нови методики на изследванията или се правят нови теоретични обобщения. Ето защо проблематиката на списанието е актуална не само за българската, но и за чуждестранната медиевистика. Изданието е особено важно за специалистите извън България, които печатат резултатите от своите проучвания в него (те са около 30% от авторите). По този начин то утвърждава ценностите на европейската наука като цялостна система и предоставя възможност за среща на мненията на различни медиевистични школи и поколения. Участието на световноизвестни учени от чужбина като членове на редколегията е гаранция за стриктното спазване на високите критерии при подбора на публикуваните материали.
      Списанието излиза без забавяне в установената периодичност от 4 книжки годишно. За целия период на издаване никога публикуването на книжките не е било прекъсвано. Статиите се отпечатват на английски, български, немски, руски и френски език с резюмета на английски или български език. PALAEOBULGARICA се разпространява в над 30 страни от Европа, Америка и Азия. Свидетелство за високия авторитет на изданието е фактът, че то се реферира в 7 важни реферативни източника – печатни справочници и бази данни:

  • Ulrich`s Periodicals Directory. New York; International Bibliography of the Social Sciences. London;

  • International Medieval Bibliography. Leeds. IMB Online;

  • Linguistic Bibliography;

  • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS);

  • Byzantinische Zeitschrift. Berlin-NewYork;

  • ИНИОН. Институт научной информации по общественным наукам. Библиографический указатель. Москва, РАН. База данни ИНИОН;

  • Slavistiks-Portal: Virtual Library Slavistics