1. Закон за Българската академия на науките
 2. Закон за висшето образование
 3. Закон за развитието на академичния състав в Република България
 4. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
 5. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
 6. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в КМНЦ-БАН
 7. Анекс към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в КМНЦ-БАН
 8. Етичен кодекс на служителите на Българската академия на науките
 9. Правилник за вътрешния трудов ред – КМНЦ-БАН
 10. Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН
 11. Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030
 12. Закон за насърчаване на научните изследвания
 13. Стратегия за развитие на БАН 2018-2030
 14. Статут на асоцииран член към КМНЦ
 15. Счетоводна политика
 16. Вътрешни правила съгласно ЗОП