Кирило-Методиевският научен център към БАН е академично специализирано звено в рамките на направление “Културно-историческо наследство и национална идентичност”.


Съгласно Устава на БАН в КМНЦ (чл. 35, чл. 36) Общото събрание на учените в КМНЦ:

1. приема, изменя и допълва Правилника за дейността на постоянното научно звено;
2. приема научноизследователския и финансовия отчет на постоянното научно звено;
3.   обсъжда програмите на кандидатите за директор на постоянното научно звено по обявен избор, изказва становище по тях с тайно гласуване, и изпраща протоколите от обсъждането на Управителния съвет на БАН.