София, 4 ноември /БТА/

Документалната изложба “Пътят на Кирил и Методий” гостува на Държавния културен институт към Министерството на външните работи на Република България.
Експозицията е създадена от Кирило-Методиевския научен център при БАН в подкрепа на сертифицирането на “Културния маршрут Кирил и Методий” в рамките на програмата “Културни маршрути на Съвета на Европа” (“The Cultural Routes of the Council of Europe”). Тази програма е канал за междукултурен диалог и подкрепя по-доброто познание и разбиране на Европейската културна идентичност, заедно със съхраняването и възстановяването на природното и културно наследство. Целта й е да покаже чрез пътуване през пространството и времето как наследството на отделните европейски страни допринася за очертаването на общо културно наследство и споделяне на европейските ценности.
Равноапостоли, първоучители на славяните, съставители на първата славянска азбука, отци на славянската книжовност – това са Светите братя Кирил и Методий. Тяхното дело е цивилизационно явление, приобщило славянството към европейското християнство. Почитта към това дело е един от забележителните феномени в културната традиция на голяма част от Европейския континент. Традиция, превърнала се в паневропейска, когато през 1980 г. папа Йоан Павел II обявява Кирил и Методий за съпокровители на Европа.
Постерите в експозицията маркират само някои от повратните точки в делото на Първоучителите и на техните следовници, както и места, символични за паметта към тях – така, както ги познаваме от историческите извори за делото им и от свидетелствата за Кирило-методиевската традиция, натрупани в хода на времето. Показани са и най-знаменателни паметници на славянската книжовност, религиозни средища, произведения на изкуството. Всичко това носи огромен потенциал да бъде обяснено Кирило-Методиевото културно наследство като общ феномен от Европейско значение, внушаващ религиозна толерантност, интелектуално равноправие и разбиране на европейската културна история и идентичност.
Изложбата е финансирана от българската Национална научна програма “Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие” и от проект BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”. Нейни автори са Славия Бърлиева (концепция и текст) и Стоян Бунджулов (художествен дизайн). Ексонирана е по повод месеца на народните будители и може да бъде разгледана между 4 и 30 ноември в галерия “Мисията” (при спазване на действащите епидемиологични мерки). /ПВ//АКМ/