Кирило-Методиевският научен център – БАН (КМНЦ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023/2024 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
История на България (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение;

2.1. Филология
Българска литература (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение;
Български език (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение.

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в  КМНЦ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 13, ет. 2.

За повече информация:  КМНЦ-БАН, тел.: 02/ 987 02 61, 0882 348 498; e-mail: kmnc.bas@gmail.comkmnc@kmnc.bg

или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване – http://edu.bas.bg/documents/2023_07_13_obyava.pdf

Заявление до директора на КМНЦ-БАН за участие в конкурса