Прием на докторанти

Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се осъществява в редовна, в задочна или в самостоятелна форма на обучение. Процедурата за прием се извършва след обявяването на конкурс по акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на докторски програми по научни специалности. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страниците на Кирило-Методиевския научен център.

Приемът в редовна или задочна форма на обучение се извършва с конкурс, който се провежда в срок не по-кратък от два месеца след след обявяването му в „Държавен вестник“, съгласно чл. 3, ал. 2 на ЗРАСРБ.

Кирило-Методиевският научен център е акредитиран да обучава докторанти по следните научни специалности:

Докторските програми са с медиевистична насоченост и акцентират върху най-ранния период на българската книжовност.

Необходими документи за кандидатстване:

В срок до един месец след публикуване на обява за конкурс за прием на докторанти по съответните специалности кандидатите подават в КМНЦ следните документи за участие в конкурса:

  1. Молба до директора на КМНЦ. В нея кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит);
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса 20 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4.

Ръководителят на приемащото структурно звено уведомява писмено кандидатите за резултатите от допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им. Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпитите, като уведомлението съдържа и списък на въпросите за изпита по специалността. Уведомлението по ал. 3 от ЗРАСРБ се изпраща най-късно един месец преди датата на първия изпит.

Специализирани курсове за докторанти

Курсове към Центъра за обучение при БАН

Правилник за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН