Електронна кирило-методиевска библиография

От 09.05.2016 г. е осигурен онлайн достъп до електронната база данни „Кирило-Методиевска библиография“, подготвяна в Кирило-Методиевския научен център при БАН. Библиографията в MARC формат е разположена на платформата Aleph 500 на Централната библиотека на БАН и е достъпна за търсене на адрес:  Линк, както и в Сводния каталог на

Националната академична библиотечно-информационна система. Обхваща световната литература в областта на кирилометодиевистиката, публикувана след 1940 г. Библиографските записи са в процес на интегриране в информационната среда на MARC. Базата данни подлежи на допълване и текущо актуализиране.
     Проектът се осъществява в изпълнение на договор за асоциирано членство към Фондация НАБИС, сключен между Кирило-Методиевския научен център и Фондацията.