Защитени дисертации в Кирило-Методиевския научен център (образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“):


Константинос Нихоритис
„Атонската книжовна традиция в разпространението на старобългарската литература“ (1987). Научен ръководител: акад. Петър Динеков

Славия Бърлиева
„Агиографските творби за св. Кирил и Методий в Legenda aurea на Яков Ворагински“ (1994). Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д-р Светлина Николова

Красимира Костова
„Проблеми на нормативността в правописа и фонетиката на преславските текстове“ (1994). Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д.ф.н. Екатерина Дограмаджиева

Стоянка Бабалиевска
„Кирило-методиевската тема в старобългарската житийна литература (IX–XIII век)“ (1995).  Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д-р Светлина Николова

Бойка Мирчева
„Две химнографски произведения за Кирил и Методий в старата славянска книжнина“ (1997). Научен ръководител: ст.н.с. Стефан Кожухаров

Мария Йовчева
„Солунският октоих – среднобългарски ръкопис от края на ХIII – началото на ХIV век“ (1999). Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д.ф.н. Екатерина Дограмаджиева

Татяна Мострова
„Съществителни от глаголна основа в паметници от ХIV век“ (2005). Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Минчева

Татяна Илиева
„Богословската терминология в Йоан-Екзарховия превод на Небеса“ (2006). Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д.ф.н. Екатерина Дограмаджиева

Десислава Найденова
„Преводни византийски законови паметници в Първото българско царство (IX–X век)“ (2007). Научен ръководител: доц. д-р Иван Билярски

Мая Иванова
„Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил Философ“ (2010). Научен ръководител: доц. д-р Светлина Николова

Евгени Зашев
„История и особености на текста на патеричния дял в Лаврентиевия сборник“ (2010). Научен ръководител: проф. д.и.н. Боряна Велчева

Нели Ганчева
„Проблеми на съставянето и публикуването на кирило-методиевската библиография“ (2012). Научен ръководител: доц. д-р Светлина Николова

Цветомира Данова
„Словата за Богородица от Йоан Дамаскин в българската средновековна книжнина (по материали от южнославянски календарни сборници до ХIV век)“ (2014). Научен ръководител: проф. д-р Климентина Иванова

Василена Билярска
„Кирилометодиевистиката в личния архив на акад. Петър Динеков в ЦДА“ (2015). Научен ръководител: доц. д-р Славия Бърлиева

Димо Чешмеджиев
„Култовете на българските светци през ІХ–ХІІ век“ (2016 – доктор на историческите науки)

Андрей Бобев
„Ветхозаветните четива за Страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна книжнина“ (2017). Научен ръководител: доц. д-р Татяна Мострова

Ина Димитрова
„Съвременни теории за произхода на глаголицата“ (2019). Научен ръководител: prof. Heinz MiklasЗащитени дисертации (образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“) на научните сътрудници, които работят или са работили в Кирило-Методиевския научен център:


Лиляна Мавродинова
„Стенописите в църквата при Земенския манастир“ (1965 г.)
„Стенната живопис в България до края на ХIV век“ (1992 г. – доктор по изкуствознание)

Екатерина Дограмаджиева
„Структура на старобългарското сложно съчинено изречение“ (1968 г.)
„Обстоятелствените изречения в книжовния старобългарски език“ (1984 г. – доктор на филологическите науки

Боряна Велчева
„Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от ХVII и ХVIII век“ (1970). Научен ръководител: проф. Кирил Мирчев. Защитена в Института за български език при БАН
„Късната българска глаголица“ (1999 г. – доктор на историческите науки). Защитен в CIBAL

Светлина Николова
„Патеричните разкази в старата българска литература“ (1970). Научен ръководител: акад. Петър Динеков. Защитена в Софийския университет „Климент Охридски“

Елена Коцева
„Към палеографските особености на писмените паметници от Търновската школа – ХIII и XIV век“ (1976). Научен ръководител: акад. Петър Динеков. Защитена в Софийския университет „Климент Охридски“

Климентина Иванова
„Агиографска продукция на Търновската книжовна школа“ (1980). Научен ръководител: акад. Петър Динеков. Защитена в Института за литература при БАН

Георги Попов
„Един старобългарски триод от ХIII век (Триодни произведения на Константин Преславски“ (1986 – доктор на филологическите науки). Защитена в Института за български език при БАН

Лидия Денкова
„Псевдо-Дионисий Ареопагит и средновековната българска философска култура“ (1988).

Димо Чешмеджиев
„Кирил и Методий в българската историческа памет през средните векове“ (1992). Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Божилов. Защитена в Института по история при БАН

Веселка Желязкова
„Лексиката на Софийския пролог от края на ХII – началото на XIII век“ (1995). Научен ръководител проф. д-р Румяна Павлова. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Лора Тасева
„Гръцки и сръбски документи от XII до XV век като извор за историята на българския речник“ (1997). Научен ръководител: проф. д-р Иван Добрев. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Десислава Атанасова
„Кирило-методиевски традиции в чешката литература до ХIV век“ (1997). Научен ръководител: проф. д-р Иван Павлов. Защитена в Института за литература при БАН

Стиляна Баталова
„Агиографските творби за св. Евстатий Плакида в латинската традиция до XII в.“ (2005). Научен ръководител: доц. д-р Анна Николова. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Ива Трифонова
„Книга Откровение на св. Йоан Богослов в кирило-методиевската книжовна традиция“ (2005).  Научен ръководител: проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Диана Банкова
„Формиращи педагогически възможности на християнското изкуство в съвременното образование (Профилирана подготовка по изобразително изкуство – гимназиален етап)“ (2007). Научен ръководител: проф. д.п.н. Чавдар Попов. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Люба Илиева
„Българските земи под византийска власт (XI–XII в.)“ (2008). Научен ръководител: проф.  д-р Милияна Каймакамова. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Камен Станев
„Миграционните процеси в Първото българско царство (по писмени данни)“ (2008). Научен ръководител проф. д.и.н. Петър Ангелов. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Ивета Рашева
„Житие на св. крал Стефан Дечански в руската ръкописна традиция“ (2010). Научен ръководител: проф. д-р Невяна Дончева-Панайтова. Защитена във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“

Марко Скарпа
„Miscellanee di contenuto ascetico-monastico in ambiente slavo-meridionale nel XIV secolo“ (2012). Научен ръководител: prof. Antonio Rigo. Защитена в Università Ca’ Foscari, Venezia

Евелина Джевиецка
„Herezja Judasza. Kreacje zdrajcy w bułgarskich parafrazach biblijnych (XX wiek i początek XXI wieku)“ (2013). Научен ръководител: dr hab., prof. UW Grażyna Szwat Gyłybowa. Защитена във Варшавския университет

Цветан Василев
„Езикови особености на гръцките надписи в стенописите на църкви с двуезични надписи от ХVII век в България“ (2016). Научен ръководител е проф. д.ф.н. Мирена Славова. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Тотка Григорова
„Между Светлината и Словото – архангелските образи в иконографията“ (2017). Научен ръководител: доц. д.и.н. Димо Чешмеджиев. Защитена в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Камелия Христова-Йорданова
 „От благовестие към Благовещение. Шест слова за блага вест в Рилските сборници на Владислав Граматик и Мардарий Рилски“ (2018). Научен ръководител: проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова. Защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“