05-03-2024
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗАУЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Кирило-Методиевският научен център – БАН (КМНЦ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. в следните професионални направления и специалности:

2.1. Филология

Българска литература (Кирилометодиевистика) – едно място, задочна форма на обучение;

Български език (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение.

2.2. История и археология
История на България (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение.

В срок от 05.03.2024 г. до 05.05.2024 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в  КМНЦ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 13, ет. 2.

За повече информация:  КМНЦ-БАН, тел.: 02/ 987 02 61, 0882 348 498; e-mail: kmnc.bas@gmail.com; kmnc@kmnc.bg

или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване – http://edu.bas.bg/documents/2024_02_20_obyava.pdf

Заявление до директора на КМНЦ-БАН за участие в конкурса

Декларация по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/ 26.05.2000 г.


13-07-2023
КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Кирило-Методиевският научен център – БАН (КМНЦ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023/2024 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
История на България (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение;

2.1. Филология
Българска литература (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение;
Български език (Кирилометодиевистика) – едно място, редовна форма на обучение.

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в  КМНЦ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 13, ет. 2.

За повече информация:  КМНЦ-БАН, тел.: 02/ 987 02 61, 0882 348 498; e-mail: kmnc.bas@gmail.com; kmnc@kmnc.bg

или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване – http://edu.bas.bg/documents/2023_07_13_obyava.pdf

Заявление до директора на КМНЦ-БАН за участие в конкурса


13-08-2021
БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.

Сроковете за кандидатване, необходимите документи и обявените бройки са посочени в приложената обява.

Konkurs-doktoranti-2021-2022-1


12-03-2018
Допълнителен конкурс за редовна докторантура

Кирило-Методиевският научен център при БАН-Софияобявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие със Заповед на Председателя на БАН № I-39 от 28.02.2018 г., в срок от 13. 03. 2018 г. до 11. 05. 2018  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.


15-08-2017
Конкурс за редовна докторантура

Кирило-Методиевският научен център при БАН-София обявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27. 04. 2017 г., в срок от 15. 08. 2017 г. до 13. 10. 2017  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.