Видеолекторатите на КМНЦ са създадени в помощ на българското училищно образование, но могат да представляват интерес  за студентите от хуманитарните специалности и за любознателните граждани. Те разработват теми от учебното съдържание и свързани с тях проблеми най-вече по предметите български език и литература и история и цивилизация за прогимназиалния, първия гимназиален и втория гимназиален етап. Автори на отделните видеолекции са учените от КМНЦ, а водещата им цел е да представят достъпно актуална и проверена научна информация, както и най-новите достижения на българската и световната наука в областта на кирилометодиевистика, славистиката и медиевистиката.

Видеолекциите са изготвени в рамките на различни проекти, в които КМНЦ участва, сред които Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и др.

Видеолекции, изготвени по програма КИННПОР

 1. Средновековие – понятие, характерни черти, периодизация
 2. За Библията и нейната история
 3. Покръстването на българите
 4. Славянски извори за Кирил и Методий
 5. Средновековна българска литература – възникване и характерни черти
 6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища
 7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ
 8. Азбучна молитва като паратекст
 9. Черноризец Храбър „За Буквите“
 10. Константин Преславски и неговата “Азбучна молитва”
 11. Писмената култура в средновековна България
 12. Възрожденският анахроничен разказ за покръстителната мисия на св.св. Кирил и Методий в България
 13. Древните монаси и техните книги с разкази – патериците
 14. Разноликото Средновековие
 15. Гръцки кирило-методиевски извори

https://www.youtube.com/channel/UCZWJ5qW6J0YVkEIeH3CMJ7A/videos


Кирило-Методиевото дело в 10 кратки епизода

Видеоуроците са адаптирани за ползване от българските неделни училища в чужбина и ще бъдат достъпни скоро в образователния канал на КМНЦ и иновативния информационен портал на Наследство БГ.

 1. Средновековната книга
 2. България и Византия
 3. Създаване на славянската писменост и Великоморавската мисия
 4. Учениците на Кирил и Методий в България
 5. Пространното житие на Кирил
 6. Златният век
 7. Азбучната молитва
 8. За буквите
 9. Кирил и Методий – съпокровители на Европа
 10. Пътят на кирилицата от България към Европа и света