Видеолекторатите на КМНЦ са създадени в помощ на българското училищно образование, но могат да представляват интерес  за студентите от хуманитарните специалности и за любознателните граждани. Те разработват теми от учебното съдържание и свързани с тях проблеми най-вече по предметите български език и литература и история и цивилизация за прогимназиалния, първия гимназиален и втория гимназиален етап. Автори на отделните видеолекции са учените от КМНЦ, а водещата им цел е да представят достъпно актуална и проверена научна информация, както и най-новите достижения на българската и световната наука в областта на кирилометодиевистика, славистиката и медиевистиката.

Видеолекциите са изготвени в рамките на различни проекти, в които КМНЦ участва, сред които Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и др.

Видеолекции, изготвени по програма КИННПОР

 1. Средновековие – понятие, характерни черти, периодизация, доц. д-р Десислава Найденова, доц. д-р Камен Станев
 2. Ръкописната история на Библията сред славяните, гл. ас. д-р Андрей Бобев
 3. Покръстването на българите, проф. дн. Димо Чешмеджиев, доц. д-р Стиляна Баталова
 4. Славянски извори за Кирил и Методий, проф. д-р Бойка Мирчева
 5. Средновековна българска литература – възникване и характерни черти, проф. д-р Бойка Мирчева
 6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища, доц. д-р Ива Трифонова, гл.ас.д-р Нели Гешева
 7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ, доц. д-р Мая Иванова, гл. ас. д-р Люба Илиева
 8. Азбучна молитва като паратекст, проф. д-р Бойка Мирчева
 9. Черноризец Храбър „За Буквите”, проф. д-р Веселка Желязкова
 10. Константин Преславски и неговата “Азбучна молитва”, проф. д-р В. Желязкова
 11. Писмената култура в средновековна България, доц. д-р Ива Трифонова, гл. ас. д-р Нели Гешева
 12. Възрожденският анахроничен разказ за покръстителната мисия на св.св. Кирил и Методий в България, гл. ас. д-р Ивета Рашева
 13. Древните монаси и техните книги с разкази – патериците, гл. ас. д-р Е. Зашев
 14. Разноликото Средновековие, доц. д-р Десислава Найденова, доц. д-р Камен Станев
 15. Гръцки кирило-методиевски извори, проф. д-р Светлина Николова
 16. „Пръв епископ на български език…“. Климент Охридски – ученик и учител, проф. д-р Бойка Мирчева
 17. Кирил и Методий в паметта на Европа, доц. д-р Десислава Найденова
 18. Славянските азбуки между Византия и България, проф. дн Димо Чешмеджиев
 19. Кирило-методиевската традиция след Освобождението: употребите и значенията през социализма, доц. д-р Евелина Джевиецка
 20. Италианската поема „Покръстена България“ (La Bulgheria convertita) от 1637 г –наблюдения върху паратекста, гл. ас. д-р Евгени Зашев
 21. Светата земя и ръкописното наследство на славяните, проф. д-р Веселка Желязкова, гл. ас. д-р Нели Гешева
 22. Петър Богдан и неговият исторически тракта „За древността на бащината земя и за българските дела“, доц. д-р Цветан Василев
 23. Петър Богдан: „За древността на бащината земя и за българските дела“ –исторически източници, доц. д-р Цветан Василев

https://www.youtube.com/channel/UCZWJ5qW6J0YVkEIeH3CMJ7A/videos


Кирило-Методиевото дело в 10 кратки епизода

Видеоуроците са адаптирани за ползване от българските неделни училища в чужбина и ще бъдат достъпни скоро в образователния канал на КМНЦ и иновативния информационен портал на Наследство БГ.

 1. Средновековната книга
 2. България и Византия
 3. Създаване на славянската писменост и Великоморавската мисия
 4. Учениците на Кирил и Методий в България
 5. Пространното житие на Кирил
 6. Златният век
 7. Азбучната молитва
 8. За буквите
 9. Кирил и Методий – съпокровители на Европа
 10. Пътят на кирилицата от България към Европа и света