ХИЛЯДА И ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ. РЕД. КОЛЕГИЯ МИХАИЛ БЪЧВАРОВ, ЕКАТЕРИНА ДОГРАМАДЖИЕВА, СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. – СОФИЯ: ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН, 1993. – 278 С.
Съдържание


СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ И С ВЪВЕДЕНИЕ НА СВ. НИКОЛОВА. Т. 1. ЗЛАТАНОВА, Р. КНИГА НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПРОРОЦИ С ТЪЛКОВАНИЯ. – СОФИЯ: КМНЦ 1998. – 614 С..


НИКОЛОВА, СВ., М. ЙОВЧЕВА, Т. ПОПОВА, Л. ТАСЕВА. БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В СБИРКАТА НА АЛЕКСЕЙ ХЛУДОВ В ДЪРЖАВНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В МОСКВА : КАТАЛОГ / ПОД ОБЩАТА РЕД. И С ВЪВЕДЕНИЕ ОТ СВ. НИКОЛОВА; КОНСУЛТАНТИ Л. МАВРОДИНОВА, X. МИКЛАС. – СОФИЯ: КМНЦ, 1999. – 107 С, 80 Л. ИЛ.


ТРАДИЦИЯ. ПРИЕМСТВЕНОСТ. НОВАТОРСТВО: В ПАМЕТ НА ПЕТЪР ДИНЕКОВ. – СОФИЯ: КМНЦ, 2001. – 592 С.
Съдържание


СТАРОБЪЛГАРСКО КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО. СЪСТАВ. Л. ГРАШЕВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2002. – 218 С.


СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. ПОД ОБЩАТА РЕД. И С ВЪВЕДЕНИЕ НА СВ. НИКОЛОВА. Т. 2. КНИГА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ С ТЪЛКОВАНИЯ. ИЗД. ПОДГОТВЕНО ОТ Л. ТАСЕВА, М. ЙОВЧЕВА; ПОДБОР НА ГР. ТЕКСТ Т. ИЛИЕВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2003. – 456 С.


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА БИБЛИОГРАФИЯ (1516-1934). ПОД ОБЩАТА РЕД. НА СВ. НИКОЛОВА. ИЗД. ПОДГОТВИЛИ В. ЖЕЛЯЗКОВА, Н. ЗАФИРОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2003. – 656 С.


КРИТИЧЕСКОТО ИЗДАНИЕ НА НАЙ-СТАРИЯ СЛАВЯНСКИ ТЕКСТ НА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ И НЕГОВИТЕ АЛТЕРНАТИВИ: ТЕМАТИЧЕН БЛОК. XIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЛАВИСТИТЕ, ЛЮБЛЯНА, 15-21 АВГУСТ 2003 Г. – СОФИЯ : КМНЦ, 2003. – 76 С.


LA POESIA LITURGICA SLAVA/ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ: XIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI SLAVISTI (LUBIANA, 15–21 AGOSTO 2003). BLOCCO TEMATICO № 14. RELAZIONI. XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ (ЛЮБЛЯНА, 15-21 АВГУСТА 2003). ДОКЛАДЫ. – SOFIA-ROMA, 2003.


ФЕДЕР, УИЛЯМ. ХИЛЯДА ГОДИНИ КАТО ЕДИН ДЕН. ЖИВОТЪТ НА ТЕКСТОВЕТЕ В ПРАВОСЛАВНОТО СЛАВЯНСТВО. ОТГ. РЕД. СВ. НИКОЛОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2005. – 464 С.


МАВРОДИНОВА, ЛИЛЯНА. ИКОНОГРАФИЯ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ГОЛЕМИ ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИКА В СРЕДНОВЕКОВНАТА СТЕННА ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ (IX-XIV В.). – СОФИЯ: КМНЦ, 2005. -156 С.


JUDAEO-BULGARICA, JUDAEO-RUSSICA ET PALAEOSLAVICA (= JEWS AND SLAVS. VOL. 15). EDITED BY W. MOSKOVICH AND S. NIKOLOVA. – JERUSALEM-SOFIA: THE CENTER FOR SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM; THE CYRILLO-METHO-DIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2005. – 332 P.
Съдържание


MESSIANIC IDEAS IN JEWISH AND SLAVIC CULTURES (= JEWS AND SLAVS. VOL. 18). EDITED BY W. MOSKOVICH AND S. NIKOLOVA. – JERUSALEM-SOFIA: THE CENTER FOR SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM; THE CYRILLO-METHODIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2006. – 306 P.
Съдържание


МИКЛАС, X., Л. ТАСЕВА, М. ЙОВЧЕВА. БЕРЛИНСКИ СБОРНИК: СРЕДНОБЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ПАМЕТНИК ОТ НАЧАЛОТО НА XIV ВЕК С ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ ДРУГИ РЪКОПИСИ. BERLINSKI SBORNIK: EIN KIRCHENSLAVISCHES DENKMAL MITTELBULGARISCHER REDAKTION DES BEGINNENDEN 14. JAHRHUNDERTS ERGÄNZT AUS WEITEREN HANDSCHRIFTLICHEN QUELLEN. – СОФИЯ-ВИЕНА: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР; АВСТРИЙСКА АКАДЕМИЯ НА НАУ-КИТЕ. SOFIA-WIEN: KYRILLOMETHODIANISCHES FORSCHUNGSZENTRUM – VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 2006. – 456 С


ЕЗИК И КУЛТУРА В СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА: УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ДОКТОРАНТИ ПО ХУМАНИТАРНИ ДИСЦИПЛИНИ „ЕРАЗЪМ” КОДОВЕ 08 И 09 = LANGUAGE AND CULTURE IN MEDIEVAL EUROPE: DOCTORAL CURRICULUM -SUBJECT AREA CODES 08 AND 09. – СОФИЯ: КМНЦ, 2006. – 20 С.


THE HOLY LAND AND THE MANUSCRIPT LEGACY OF SLAVS (= JEWS AND SLAVS. VOL. 20). EDITED BY W. MOSKOVICH, S. NIKOLOVA AND M. TAUBE. – JERUSALEM-SOFIA : THE CENTER FOR SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM; THE CYRILLO-METHODIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2008. – 380 P.
Съдържание


MYERS, GREGORY. A HISTORICAL, LITURGICAL AND MUSICAL EXPLORATION OF KONDAKARNOIE PIENIE: THE DESIPHERING OF A MEDIEVAL SLAVIC ENIGMA. EDITED BY ELENA TONCHEVA AND SVETLANA KUJUMDZIEVA. – SOFIA: THE CYIILLO-METHODIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2009. – 274 P.


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА БИБЛИОГРАФИЯ 1934-1944. ПОД ОБЩАТА РЕД. НА СВ. НИКОЛОВА. ИЗД. ПОДГОТВИЛИ В. ЖЕЛЯЗКОВА И Н. ЗАФИРОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2010. – 389 С.


СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. ПОД ОБЩАТА РЕД. НА СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. Т. 3. ИЛИЕВА, Т. СТАРОБЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИ СЛОВОУКАЗАТЕЛ КЪМ КНИГАТА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ. ОТГ. РЕДАКТОР Т. МОСТРОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2013. – 648 С.


КУЮМДЖИЕВА, СВЕТЛАНА. РАННИТЕ ОСМОГЛАСНИЦИ. ИЗВОРИ, БОГОСЛУЖЕНИЕ И ПЕВЧЕСКИ РЕПЕРТОАР (ПО РЪКОПИСИ ДО ХІІІ ВЕК). РЕДАКТОРИ: ГЕОРГИ ПОПОВ, БОЙКА МИРЧЕВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2013. – 288 С.


СОФИЯ. ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КИРИЛСКИТЕ БУКВИ = SOFIA. EUROPEAN CAPITAL OF THE CYRILLIC SCRIPT : АЛБУМ. – СОФИЯ : КМНЦ – БАН, 2013. – 2 Л., 19 Л. ЦВЕТНИ КОПИЯ ОТ ИЗЛОЖБА.


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. РАЗКАЗИ ЗА ЧУДЕСА, РАЗБОЙНИЦИ, БЛУДНИЦИ И ДРУГИ ИСТОРИИ. СЪСТ. И ПРЕВ. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. СОФИЯ: КМНЦ, 2014. – 148 С. (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ZASHEV, EVGUENI D. LAVRENTIY’S MISCELLANY (TSAR IVAN ALEXANDĂR’S MISCELLANY OF 1348) / ЕDITED AND INTRODUCED BY EVGUENI D. ZASHEV (= ЛАВРЕНТИЕВ СБОРНИК (ЦАР ИВАН-АЛЕКСАНДРОВ СБОРНИК ОТ 1348 Г.). ПОДГОТОВКА НА ИЗДАНИЕТО И ВСТЪПИТЕЛНА СТУДИЯ ЕВГЕНИ Д. ЗАШЕВ). PHOTOTYPE EDITION. – SOFIA, CYRILLO-METHODIAN RESEARCH CENTRE, 2015. – 508 P.


ЕВГЕНИ Д. ЗАШЕВ. ПАТЕРИЧНИЯТ ДЯЛ В ЛАВРЕНТИЕВИЯ СБОРНИК. ИСТОРИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕКСТА. РЕД. ИЛИЯ ИЛИЕВ, ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА. СОФИЯ: КМНЦ, 2016. – 508 С.


КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. БИБЛИОГРАФИЯ. 1980–2015. СЪСТАВИЛА НЕЛИ ГАНЧЕВА. РЕД. ГАЛИНА ФИЛИПОВА, МИЛЕНА ЕВТИМОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2016. – 172 С.


ТАНЯ ПОПОВА, ХАЙНЦ МИКЛАС. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР. ВИЕНА: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ БАН, ВИЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФЛОРЕНТИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, БОЛОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ИЗДАТЕЛСТВО ХОЛЦХАУЗЕН, 2017. – 930 С. /TANJA POPOVA, HEINZ MIKLAS. TETRAEVANGELIUM DES ZAREN IVAN ALEKSANDĂR. WIEN: KIRILLOMETHODIANISCHES FORSHUNGSZENTRUM, UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNAQ HOLZHAUSEN DER VERLAG, 2017. – 930 S.


ХУМАННОСТ, ХУМАНИЗЪМ, ХУМАНИТАРИСТИКА – КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ В НОВАТА ПАРАДИГМА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ : МАТЕРИАЛИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ БАН В ПАРТНЬОРСТВО С ФОНДАЦИЯ „ЧЕТИРИ ЛАПИ“ И ФОНДАЦИЯ „ПАЛЕОБУЛГАРИКА“, 17–18 ЮНИ 2017 Г., СОФИЯ. – СОФИЯ, КМНЦ – БАН, 2018. 112 С.


ГОЧЕВ, НИКОЛАЙ. ХЕРМЕТИЧЕСКИ КОРПУС. ПРЕВ. НИКОЛАЙ ГОЧЕВ. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ И ДИМКА ГОЧЕВА. СОФИЯ: КМНЦ, 2018. 191 С. (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


ПОПОВА, ИВАЙЛА. СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ (XIV–XV В.). РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. АЛБЕНА МИЛАНОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 254 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР. ОТ АКРА ДО КОНСТАНТИНОПОЛ: ПЕТ СРЕДНОВЕКОВНИ ТРАКТАТА ЗА ИСЛЯМСКО-ХРИСТИЯНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ : ПРЕВОДИ И КОМЕНТАРИ. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧ. РЕД. ДИМО ЧЕШМЕДЖИЕВ. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 398 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В КУЛТУРАТА НА ЕВРОПА. РЕД. КОЛЕГИЯ СВЕТЛАНА КУЮМДЖИЕВА (ОТГ. РЕД.), АННА-МАРИЯ ТОТОМАНОВА, ВАСЯ ВЕЛИНОВА, ГЕОРГИ НИКОЛОВ, СВЕТЛИНА НИКОЛОВА, СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 890 С. : 4 С. ФОТОГР.; 1 БР. ДИСК.
Съдържание


ДОНЕСЕНИ ОТ СВЕТИТЕ ЗЕМИ…: АЛБУМ / BROUGHT FROM THE HOLY LAND… – СОФИЯ: КМНЦ – БАН, 2019. – 20 Л. ЦВЕТНИ КОПИЯ ОТ ИЗЛОЖБА.


БЪРЛИЕВА, СЛАВИЯ. CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: ПАМЕТНИЦИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА ТРАДИЦИЯ. НАУЧЕН РЕД. СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. РЕЦЕНЗЕНТИ КРАСИМИР СТАНЧЕВ, ДИМО ЧЕШМЕДЖИЕВ. – СОФИЯ : КМНЦ-БАН, 2019. – 392 С.


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. ПОЛЕЗНИ ЗА ДУШАТА РАЗКАЗИ ОТ ПАВЕЛ – ЕПИСКОП НА БОГОПАЗЕНАТА МОНЕМВАСИЯ. ПРЕВОД, КОМЕНТАРИ И БЕЛЕЖКИ. РЕДАКТОР Н. ГАНЧЕВА. – СОФИЯ: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2020. – 111 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


БЪРЛИЕВА, СЛАВИЯ. КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИ МОТИВИ В ЛАТИНСКАТА И ГРЪЦКАТА КНИЖНИНА. НАУЧЕН РЕД. АНА СТОЙКОВА. РЕЦЕНЗЕНТИ БОЙКА МИРЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ. – СОФИЯ: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 176 С.


ИВАНОВА, МАЯ, ЦВЕТОМИРА ДАНОВА. КОЙ, КОГА, КЪДЕ В ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ : ПОМАГАЛО. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. КЛИМЕНТИНА ИВАНОВА. – СОФИЯ :
КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 304 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


МАНАСТИРСКИ БИБЛИОТЕКИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЗЕМИ И РУСИЯ ПРЕЗ XIV–XVI в. : АЛБУМ. – СОФИЯ : КМНЦ – БАН, 2021. – 36 Л.


ЖЕЛЯЗКОВА, ВЕСЕЛКА, ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ОБРАЗИ. ПАМЕТ. ИДЕНТИЧНОСТ / CYRIL AND METHODIUS. IMAGES. MEMORY. IDENTITY : АЛБУМ. – СОФИЯ, КМНЦ ПРИ БАН, 2021. – 240 С.


ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ. ПЕРСИЙСКАТА ВОЙНА / В ПРЕВОД ОТ СТАРОГРЪЦКИ НА КИРИЛ ГАЛЕВ. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2022. – 182 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).


А НА ЖЕНАТА БЯХА ДАДЕНИ КРИЛА. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР СВЕТЛИНА НИКОЛОВА/ AND WINGS WERE GIVEN TO THE WOMAN. IN HONOUR OF PROFESSOR SVETLINA NIKOLOVA. СЪСТ.: С. БЪРЛИЕВА, В. ЖЕЛЯЗКОВА, Н. ГАНЧЕВА (= PalaeobulgaricaXLVI (2022), 4. Специално издание, София, 1064 c. ISSN 0204-4021; ISBN 978-954-9787-57-3. Вж. https://palaeobulgarica.eu/687/broj-xlvi-2022-4-specialno-izdanie


ТРИФОНОВА, ИВА. РЪКОПИСНАТА ТРАДИЦИЯ НА КНИГА ОТКРОВЕНИЕ СРЕД ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ. ЧАСТ 1: СРЪБСКИЯТ ПРЕПИС ОТ КРАЯ НА XIV В. РЕДАКТОРИ ИСКРА ХРИСТОВА-ШОМОВА, ТАТЯНА ИЛИЕВА. СОФИЯ, 2022. 344 С. КНИГАТА Е ДОСТЪПНА НА АДРЕС:https://www.kmnc.bg/wp-content/uploads/2023/03/Ръкописната-традиция-на-Книга-Откровение-сред-южните-славяни-1-1.pdf


СУПРАСЪЛСКИ СБОРНИК. БИБЛИОГРАФИЯ (1825–2023): ПОСВЕЩАВА СЕ НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК / СЪСТАВИТЕЛ: НЕЛИ ГАНЧЕВА. – СОФИЯ, БАН, КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР, 2023. – 68 С. + 20 С. ИЛ.


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ МЕСТА НА ПАМЕТТА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. РЕДАКТОРИ: ЕВГЕНИ ЗАШЕВ, ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА, СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА, БОЙКА МИРЧЕВА. СОФИЯ: КМНЦ-БАН, 2023 (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА). DOI: 10.59076/5808.2023; ISBN 978-954-9787-58-0.