ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. БЕРАТСКАТА ПАМЕТ ЗА СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ. РЕЦЕНЗЕНТИ: ИЛИЯ ИЛИЕВ, РАЛИЦА РУСЕВА. НАУЧЕН РЕДАКТОР: ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ. РЕДАКТОР: НЕЛИ ГАНЧЕВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2024. – 264 С. ISBN: 978-954-9787-62-7

Свободен достъп


СЛЕДИ ОТ КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО ПО СВЕТА : СБОРНИК С ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО. СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ: ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА, ЕЛКА ЗЛАТЕВА, НЕЛИ ГАНЧЕВА, ТОТКА ГРИГОРОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2024. – 120 С. ISBN 978-954-9787-63-4

Свободен достъп


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ МЕСТА НА ПАМЕТТА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. РЕДАКТОРИ: ЕВГЕНИ ЗАШЕВ, ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА, СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА, БОЙКА МИРЧЕВА. СОФИЯ: КМНЦ-БАН, 2023 (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА). DOI: 10.59076/5808.2023; ISBN 978-954-9787-58-0.

Свободен достъп
Интерактивна карта към сборника


СУПРАСЪЛСКИ СБОРНИК. БИБЛИОГРАФИЯ (1825–2023): ПОСВЕЩАВА СЕ НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК / СЪСТАВИТЕЛ: НЕЛИ ГАНЧЕВА. – СОФИЯ, БАН, КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР, 2023. – 68 С. + 20 С. ИЛ. ; ISBN 978-954-9787-60-3

Свободен достъп


ТРИФОНОВА, ИВА. РЪКОПИСНАТА ТРАДИЦИЯ НА КНИГА ОТКРОВЕНИЕ СРЕД ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ. ЧАСТ 1: СРЪБСКИЯТ ПРЕПИС ОТ КРАЯ НА XIV В. РЕДАКТОРИ ИСКРА ХРИСТОВА-ШОМОВА, ТАТЯНА ИЛИЕВА. СОФИЯ, 2022. 344 С. ISBN 978-954-9787-55-9

Свободен достъп


А НА ЖЕНАТА БЯХА ДАДЕНИ КРИЛА. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР СВЕТЛИНА НИКОЛОВА/ AND WINGS WERE GIVEN TO THE WOMAN. IN HONOUR OF PROFESSOR SVETLINA NIKOLOVA. СЪСТ.: С. БЪРЛИЕВА, В. ЖЕЛЯЗКОВА, Н. ГАНЧЕВА (= PalaeobulgaricaXLVI (2022), 4. Специално издание, София, 1064 c. ISSN 0204-4021;ISSN 0204-4021; ISBN 978-954-9787-57-3.

Вж. https://palaeobulgarica.eu/687/broj-xlvi-2022-4-specialno-izdanie


ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ. ПЕРСИЙСКАТА ВОЙНА / В ПРЕВОД ОТ СТАРОГРЪЦКИ НА КИРИЛ ГАЛЕВ. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2022. – 182 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).ISBN 978-954-9787-49-8


ЖЕЛЯЗКОВА, ВЕСЕЛКА, ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ОБРАЗИ. ПАМЕТ. ИДЕНТИЧНОСТ / CYRIL AND METHODIUS. IMAGES. MEMORY. IDENTITY : АЛБУМ. – СОФИЯ, КМНЦ – БАН, 2021. – 240 С.ISBN 978-954-9787-50-4


МАНАСТИРСКИ БИБЛИОТЕКИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЗЕМИ И РУСИЯ ПРЕЗ XIV–XVI в. : АЛБУМ. МАРКО СКАРПА, ТОТКА ГРИГОРОВА, ЕЛЕНА БЕЛЯКОВА, ТАТЯНА ПЕНТКОВСКА – КОНЦЕПЦИЯ, ВЪВЕДЕНИЕ, ТЕКСТ, ПОДБОР НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ. – СОФИЯ : КМНЦ – БАН, 2021. – 36 Л. ISBN 978-954-9787-48-1


ИВАНОВА, МАЯ, ЦВЕТОМИРА ДАНОВА. КОЙ, КОГА, КЪДЕ В ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ : ПОМАГАЛО. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. КЛИМЕНТИНА ИВАНОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 304 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА). ISBN 978-954-9787-44-3


БЪРЛИЕВА, СЛАВИЯ. КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИ МОТИВИ В ЛАТИНСКАТА И ГРЪЦКАТА КНИЖНИНА. НАУЧЕН РЕД. АНА СТОЙКОВА. РЕЦЕНЗЕНТИ БОЙКА МИРЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ. – СОФИЯ: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2021. – 176 С.ISBN 978-954-9787-43-6

Свободен достъп


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. ПОЛЕЗНИ ЗА ДУШАТА РАЗКАЗИ ОТ ПАВЕЛ – ЕПИСКОП НА БОГОПАЗЕНАТА МОНЕМВАСИЯ. ПРЕВОД, КОМЕНТАРИ И БЕЛЕЖКИ. РЕДАКТОР НЕЛИ ГАНЧЕВА. – СОФИЯ: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2020. – 111 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).ISBN 978-954-9787-30-6

Сбоводен достъп


БЪЛИЕВА, СЛАВИЯ. CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: ПАМЕТНИЦИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА ТРАДИЦИЯ. НАУЧЕН РЕД. СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. РЕЦЕНЗЕНТИ КРАСИМИР СТАНЧЕВ, ДИМО ЧЕШМЕДЖИЕВ. – СОФИЯ : КМНЦ-БАН, 2019. – 392 С. ISBN 978-954-9787-40-5


ДОНЕСЕНИ ОТ СВЕТИТЕ ЗЕМИ…: АЛБУМ / BROUGHT FROM THE HOLY LAND… – СОФИЯ: КМНЦ – БАН, 2019. – 20 Л. ЦВЕТНИ КОПИЯ ОТ ИЗЛОЖБА.ISBN 978-954-97-87-37-5


СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В КУЛТУРАТА НА ЕВРОПА. РЕД. КОЛЕГИЯ СВЕТЛАНА КУЮМДЖИЕВА (ОТГ. РЕД.), АННА-МАРИЯ ТОТОМАНОВА, ВАСЯ ВЕЛИНОВА, ГЕОРГИ НИКОЛОВ, СВЕТЛИНА НИКОЛОВА, СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 890 С. : 4 С. ФОТОГР.; 1 БР. ДИСК. ISBN 978-954-9787-32-0

Съдържание


НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР. ОТ АКРА ДО КОНСТАНТИНОПОЛ: ПЕТ СРЕДНОВЕКОВНИ ТРАКТАТА ЗА ИСЛЯМСКО-ХРИСТИЯНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ : ПРЕВОДИ И КОМЕНТАРИ. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧ. РЕД. ДИМО ЧЕШМЕДЖИЕВ. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 398 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).ISBN 978-954-9787-34-4


ПОПОВА, ИВАЙЛА. СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ (XIV–XV В.). РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. НАУЧЕН РЕД. АЛБЕНА МИЛАНОВА. – СОФИЯ : КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН, 2018. – 254 С. – (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).ISBN 978-954-9787-35-1


ГОЧЕВ, НИКОЛАЙ. ХЕРМЕТИЧЕСКИ КОРПУС. В ПРЕВОД ОТ СТАРОГРЪЦКИ НА НИКОЛАЙ ГОЧЕВ. РЕД. ЕВГЕНИ ЗАШЕВ. СОФИЯ: КМНЦ, 2018. 191 С. (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).ISBN 978-954-9787-33-7


ХУМАННОСТ, ХУМАНИЗЪМ, ХУМАНИТАРИСТИКА – КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ В НОВАТА ПАРАДИГМА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ : МАТЕРИАЛИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ БАН В ПАРТНЬОРСТВО С ФОНДАЦИЯ „ЧЕТИРИ ЛАПИ“ И ФОНДАЦИЯ „ПАЛЕОБУЛГАРИКА“, 17–18 ЮНИ 2017 Г., СОФИЯ. – СОФИЯ, КМНЦ – БАН, 2018. 112 С.ISBN 978-954-9787-36-8


ПОПОВА, ТАНЯ, ХАЙНЦ МИКЛАС. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР (British Library Add. Ms. 39627) ИЗДАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ. ВИЕНА: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ БАН, ВИЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФЛОРЕНТИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, БОЛОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ. ИЗДАТЕЛСТВО ХОЛЦХАУЗЕН, 2017. – 930 С. /TANJA POPOVA, HEINZ MIKLAS. TETRAEVANGELIUM DES ZAREN IVAN ALEKSANDĂR (British Library Add. Ms. 39627) EDITION UND UNTERSUCHUNG. WIEN: KIRILLOMETHODIANISCHES FORSHUNGSZENTRUM, UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNAQ. HOLZHAUSEN DER VERLAG, 2017. – 930 S. ISBN 978-3-902976-73-4


КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. БИБЛИОГРАФИЯ. 1980–2015. СЪСТАВИЛА НЕЛИ ГАНЧЕВА. РЕД. ГАЛИНА ФИЛИПОВА, МИЛЕНА ЕВТИМОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2016. – 172 С.ISBN 978-954-9787-29-0


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ Д. ПАТЕРИЧНИЯТ ДЯЛ В ЛАВРЕНТИЕВИЯ СБОРНИК – ИСТОРИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕКСТА. ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ. РЕД. ИЛИЯ ИЛИЕВ, ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА. СОФИЯ: КМНЦ, 2016. – 508 С.ISBN 978-954-9787-28-3

Свободен достъп


ZASHEV, EVGUENI D. LAVRENTIY’S MISCELLANY (TSAR IVAN ALEXANDĂR’S MISCELLANY OF 1348) / ЕDITED AND INTRODUCED BY EVGUENI D. ZASHEV PHOTOTYPE EDITION (= ЛАВРЕНТИЕВ СБОРНИК (ЦАР ИВАН-АЛЕКСАНДРОВ СБОРНИК ОТ 1348 Г.). ПОДГОТОВКА НА ИЗДАНИЕТО И ВСТЪПИТЕЛНА СТУДИЯ ЕВГЕНИ Д. ЗАШЕВ). ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ. – SOFIA, CYRILLO-METHODIAN RESEARCH CENTRE, 2015. – 508 P. ISBN 978-954-9787-27-6

Свободен достъп


ЗАШЕВ, ЕВГЕНИ. РАЗКАЗИ ЗА ЧУДЕСА, РАЗБОЙНИЦИ, БЛУДНИЦИ И ДРУГИ ИСТОРИИ (ПРЕВОД, КОМЕНТАРИИ И БЕЛЕЖКИ). ИЛЮСТРАЦИИ: ИЛИАН ЧАВРАКОВ. СОФИЯ: КМНЦ, 2014. – 148 С. (БИБЛИОТЕКА ЛЕГЕНДА).ISBN 978-954-9787-23-8

Свободен достъп


СОФИЯ. ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КИРИЛСКИТЕ БУКВИ = SOFIA. EUROPEAN CAPITAL OF THE CYRILLIC SCRIPT : АЛБУМ. СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА, МАЯ ИВАНОВА, ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА – КОНЦЕПЦИЯ И ТЕКСТ, ИВА ЦАНКОВА – ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ, ГАЛИНА ФИЛИПОВА – РЕДАКТОР. – СОФИЯ : КМНЦ – БАН, 2013. – 2 Л., 19 Л. ЦВЕТНИ КОПИЯ ОТ ИЗЛОЖБА.ISBN 978-954-9787-22-1

Свободен достъп


КУЮМДЖИЕВА, СВЕТЛАНА. РАННИТЕ ОСМОГЛАСНИЦИ. ИЗВОРИ, БОГОСЛУЖЕНИЕ И ПЕВЧЕСКИ РЕПЕРТОАР (ПО РЪКОПИСИ ДО ХІІІ ВЕК). РЕДАКТОРИ: ГЕОРГИ ПОПОВ, БОЙКА МИРЧЕВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2013. – 288 С.ISBN 978-954-9787-21-4


СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. ПОД ОБЩАТА РЕД. НА СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. Т. 3. ИЛИЕВА, Т. СТАРОБЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИ СЛОВОУКАЗАТЕЛ КЪМ КНИГАТА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ. ОТГ. РЕДАКТОР Т. МОСТРОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2013. – 648 С.ISBN 978-954-9787-20-7


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА БИБЛИОГРАФИЯ 1934-1944. ПОД ОБЩАТА РЕД. НА СВ. НИКОЛОВА. ИЗД. ПОДГОТВИЛИ: ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА И НЕДЯЛКА ЗАФИРОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2010. – 389 С.ISBN 978-954-9787-18-4


MYERS, GREGORY. A HISTORICAL, LITURGICAL AND MUSICAL EXPLORATION OF KONDAKARNOIE PIENIE: THE DECIPHERING OF A MEDIEVAL SLAVIC ENIGMA. EDITED BY ELENA TONCHEVA AND SVETLANA KUJUMDZIEVA. – SOFIA: THE CYIILLO-METHODIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2009. – 274 P.ISBN 978-954-9787-16-0


THE HOLY LAND AND THE MANUSCRIPT LEGACY OF SLAVS (= JEWS AND SLAVS. VOL. 20). EDITED BY WOLF MOSKOVICH, SVETLINA NIKOLOVA AND MOSHE TAUBE. – JERUSALEM-SOFIA : THE CENTER FOR SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM; THE CYRILLO-METHODIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2008. – 380 P. ISBN 954-9787-11-7 (vol. 20)

Съдържание


ЕЗИК И КУЛТУРА В СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА: УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ДОКТОРАНТИ ПО ХУМАНИТАРНИ ДИСЦИПЛИНИ „ЕРАЗЪМ“ КОДОВЕ 08 И 09 = LANGUAGE AND CULTURE IN MEDIEVAL EUROPE: DOCTORAL CURRICULUM -SUBJECT AREA CODES 08 AND 09. – СОФИЯ: КМНЦ, 2006. – 20 С. ISBN-10: 954-9787-14-1


МИКЛАС, XАЙНЦ, ЛОРА ТАСЕВА, МАРИЯ ЙОВЧЕВА. БЕРЛИНСКИ СБОРНИК: СРЕДНОБЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ПАМЕТНИК ОТ НАЧАЛОТО НА XIV ВЕК С ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ ДРУГИ РЪКОПИСИ – СОФИЯ-ВИЕНА: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР; АВСТРИЙСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. = BERLINSKI SBORNIK: EIN KIRCHENSLAVISCHES DENKMAL MITTELBULGARISCHER REDAKTION DES BEGINNENDEN 14. JAHRHUNDERTS ERGÄNZT AUS WEITEREN HANDSCHRIFTLICHEN QUELLEN. – SOFIA-WIEN: KYRILLOMETHODIANISCHES FORSCHUNGSZENTRUM – VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 2006. – 456 С.

ISBN 10: 954-9787-13-3
ISBN 13: 978-954-9787-13-9
ISBN 3-7001-3578-5
ISBN 13: 978-3-7001-3578-4


MESSIANIC IDEAS IN JEWISH AND SLAVIC CULTURES (= JEWS AND SLAVS. VOL. 18). EDITED BY W. MOSKOVICH AND S. NIKOLOVA. – JERUSALEM-SOFIA: THE CENTER FOR SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM; THE CYRILLO-METHODIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2006. – 306 P.ISBN 954-9787-11-7 (vol. 18)

Съдържание


JUDAEO-BULGARICA, JUDAEO-RUSSICA ET PALAEOSLAVICA (= JEWS AND SLAVS. VOL. 15). EDITED BY W. MOSKOVICH AND S. NIKOLOVA. – JERUSALEM-SOFIA: THE CENTER FOR SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM; THE CYRILLO-METHO-DIAN RESEARCH CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2005. – 332 P.ISBN 954-9787-11-7 (vol. 15)

Съдържание


МАВРОДИНОВА, ЛИЛЯНА. ИКОНОГРАФИЯ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ГОЛЕМИ ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИКА В СРЕДНОВЕКОВНАТА СТЕННА ЖИВОПИС В БЪЛГАРИЯ (IX-XIV В.). – СОФИЯ: КМНЦ, 2005. -156 С.ISBN 957-9787-12-5


ФЕДЕР, УИЛЯМ. ХИЛЯДА ГОДИНИ КАТО ЕДИН ДЕН. ЖИВОТЪТ НА ТЕКСТОВЕТЕ В ПРАВОСЛАВНОТО СЛАВЯНСТВО. ОТГ. РЕД. СВ. НИКОЛОВА. – СОФИЯ: КМНЦ–БАН, 2005. – 464 С.ISBN 954-9787-10-9


LA POESIA LITURGICA SLAVA/ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ: XIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI SLAVISTI (LUBIANA, 15–21 AGOSTO 2003). BLOCCO TEMATICO № 14. RELAZIONI. XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ (ЛЮБЛЯНА, 15-21 АВГУСТА 2003). ДОКЛАДЫ. – SOFIA-ROMA, 2003.ISBN 954-9787-06-0

Съдържание


КРИТИЧЕСКОТО ИЗДАНИЕ НА НАЙ-СТАРИЯ СЛАВЯНСКИ ТЕКСТ НА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ И НЕГОВИТЕ АЛТЕРНАТИВИ: ТЕМАТИЧЕН БЛОК. XIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЛАВИСТИТЕ, ЛЮБЛЯНА, 15-21 АВГУСТ 2003 Г. – СОФИЯ : КМНЦ, 2003. – 76 С.ISBN 954-9787-08-7


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА БИБЛИОГРАФИЯ (1516-1934). ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ НА СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. ИЗДАНИЕТО ПОДГОТВИЛИ: ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА, НЕДЯЛКА ЗАФИРОВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2003. – 656 С.ISBN 954-9787-05-2


СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ И С ВЪВЕДЕНИЕ ОТ СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. Т. 2. КНИГА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ С ТЪЛКОВАНИЯ. ИЗДАНИЕТО Е ПОДГОТВЕНО ОТ: ЛОРА ТАСЕВА, МАРИЯ ЙОВЧЕВА. ПОДБОР НА ГРЪЦКИЯ ТЕКСТ ТАТЯНА ИЛИЕВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2003. – 456 С.ISBN 954-9787-09-5


СТАРОБЪЛГАРСКО КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО. СЪСТАВИТЕЛ: ЛИЛЯНА ГРАШЕВА. – СОФИЯ: КМНЦ, 2002. – 218 С.ISBN 954-9787-04-4


ТРАДИЦИЯ. ПРИЕМСТВЕНОСТ. НОВАТОРСТВО: В ПАМЕТ НА ПЕТЪР ДИНЕКОВ. – СОФИЯ: КМНЦ, 2001. – 592 С.ISBN 954-9787-03-6

Съдържание


НИКОЛОВА, СВЕТЛИНА, МАРИЯ ЙОВЧЕВА, ТАНЯ ПОПОВА, ЛОРА ТАСЕВА. БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В СБИРКАТА НА АЛЕКСЕЙ ХЛУДОВ В ДЪРЖАВНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В МОСКВА : КАТАЛОГ / ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ И С ВЪВЕДЕНИЕ ОТ СВЕТЛИНА НИКОЛОВА; КОНСУЛТАНТИ ЛИЛЯНА МАВРОДИНОВА, XАЙНЦ МИКЛАС. – СОФИЯ: КМНЦ, 1999. – 107 С, 80 Л. ИЛ.ISBN 954-9787-02-8


СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ. ПОД ОБЩАТА РЕДАКЦИЯ И С ВЪВЕДЕНИЕ НА СВ. НИКОЛОВА. Т. 1. ЗЛАТАНОВА, Р. КНИГА НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПРОРОЦИ С ТЪЛКОВАНИЯ. – СОФИЯ: КМНЦ 1998. – 614 С.ISBN 954-9787-01-Х


ХИЛЯДА И ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ. РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: МИХАИЛ БЪЧВАРОВ, ЕКАТЕРИНА ДОГРАМАДЖИЕВА, СВЕТЛИНА НИКОЛОВА. – СОФИЯ: ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН, 1993. – 278 С.ISBN 954-430-097-х

Съдържание