Кирило-Методиевският научен център към БАН разполага с няколко собствени изложби, които са създадени по конкретни поводи в последните няколко години. Целта на тяхното създаване е да изпълняват функцията на медиатори при формирането на българската национална памет и чувството за принадлежност, да представят богатството на българската култура в общността на славянските и европейските култури.

  1. Изложба „100 години кирилометодиевистика в България”
  2. Изложба „Църквата в Самуилова България – корени и наследство”
  3. Изложба „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“
  4. Изложба „Път през годините. 100 години от рождението на акад. Петър Динеков“.
  5. Изложба „1100 години от успението на св. Наум Охридски, велик просветител на българите“
  6. Изложба „Кирило-Методиевската идея в православното християнство”