31-05-2024
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ с единствен кандидат д-р Евгени Зашев.
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 11/ 06.02.2024 г.

Рецензии:
  • Проф. дин Илия Илиев     EN
  • Доц. д-р Ралица Русева     EN
Становища:
  • Проф. д-р Александър Николов     EN
  • Проф. д.ф.н. Ана Стойкова     EN
  • Проф. д-р Бойка Мирчева     RU
  • Проф. дин Димо Чешмеджиев     EN
  • Проф. д.и.н. Кирил Павликянов     EN
Резюмета на трудовете на кандидата:
  • Резюмета на научните трудове на д-р Е. Зашев     EN


07-02-2024
Конкурс за доцент

Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ-БАН) обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурса се подават в КМНЦ-БАН, София, ул. Московска 13, ет. 2, тел.: 02 986 69 62; 0882 348 498.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 11/ 06.02.2024 г.

Заявление до директора на КМНЦ-БАН за допускане до участие в конкурса


18-09-2023
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА ДОКТОРАНТ ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА – 03 ОКТОМВРИ 2023  г.

На 03 октомври 2023 г. (вторник) от 14:00 ч. в Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките (КМНЦ–БАН), ул. „Московска“ № 13, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията на редовен докторант Теодора Красимирова Георгиева на тема  „Икономическото развитие на българските земи според кирилските паметници през XIII – XIV  век“  за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска програма Теория и история на литературата (Кирилометодиевистика).

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на КМНЦ-БАН. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на КМНЦ–БАН.

Материали:
    • Автореферат
Рецензии:
    • Проф. д-р Бойка Петрова Мирчева – БГ
    • Проф. д-р Бойка Петрова Мирчева – RU
    • Доц. д-р Димитър Димитров – БГ
    • Доц. д-р Димитър Димитров – ENG
Становища:
    • Проф. д-р Славия Бърлиева-Бекирова – БГ
    • Проф. д-р Славия Бърлиева-Бекирова – ENG
    • Доц. д-р Ангел Николов – БГ
    • Доц. д-р Ангел Николов – ENG
    • Доц. д-р Елена Костова – БГ
    • Доц. д-р Елена Костова – ENG


17-11-2020
Конкурс за главен асистент

Кирило-Методиевският научен център при БАН, – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевски научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61

Публикувано в „Държавен вестник“ бр.96 от 10.11.2020 г.


18-06-2020
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурса ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч.

Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Кирило-Методиевски Студии кн.29
    • Публикации
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова – Института по славистика, ПАН
    • Доц. д-р Ана Лулева – ИЕФЕМ
Становища:
    • Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦRU
    • Проф. д-р Ян Страдомски – Ягиелонския университет, КраковPL
    • Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ – БАНEN
    • Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ – БАНIT
    • Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“EN

Председател на Научното жури – проф. д-р Бойка Мирчева


21-10-2019
Защита на дисертация

Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен “„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в професионално направление 2.1. Филология.
Защитата ще се състои на 12 ноември 2019 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 15.00 часа.
Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. “Московска” № 13, етаж 2.

Материали:
Автореферат
CV на Инна Димитрова
Рецензии:
Проф. д-р Роланд Марти – Университет в Саарбрюкен
Проф. д-р Роланд Марти – Университет в Саарбрюкен – ENG
Проф. д-р Георги Минчев – Университет в Лодз
Проф. д-р Георги Минчев – Университет в Лодз – RU
Становища:
Проф. д-р Славия Бърлиева – Председател на НЖ
Проф. д-р Славия Бърлиева – Председател на НЖ – ENG
Проф. д-р Хайнц Миклас – Виенски университет
Проф. д-р Хайнц Миклас – Виенски университет – DE
Проф. д-р Андрей Бояджиев – СУ “Св. Кл. Охридски”
Проф. д-р Андрей Бояджиев – СУ “Св. Кл. Охридски” – ENG


14-05-2019
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.2. История, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 104/ 14.12.2018 г.  

Кандидат: доцент дин Димо Дончев Чешмеджиев

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Анотации
    • Библиография
    • Преподавателска дейност
    • Публикации
    • Справка за дейността
    • Автобиография
Рецензии:
    • Чл.-кор. проф. Иванка Гергова
    • Проф. д-р Миляна Каймакамова
    • Проф. д-р Красимир Станчев
Становища:
    • Проф. д-р Александър Наумов
    • Проф. дин Илия Илиев
    • Проф. д-р Климентина Иванова
    • Проф. д-р Ани Данчева

Председател на Научното жури – проф. д-р Климентина Иванова


14-05-2019
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 104/ 14.12.2018 г.  

Кандидат: доцент д-р Бойка Петрова Мирчева

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Участия в научни форуми
    • Участие в проекти
    • Публикации
    • Справка за дейността
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дин Илия Илиев
    • Проф. д-р Красимир Станчев
    • Проф. д-р Георги Минчев
Становища:
    • проф. д-р Славия Бърлиева
    • проф. д-р Александър Наумов
    • доц. дин Димо Чешмеджиев
    • доц. дфн Ана Стойкова

Председател на Научното жури – проф. д-р Славия Бърлиева


21-12-2018
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява конкурс за професор (1 брой) по професионално направление 2.1. Филология (Кирило-Методиевски извори) ; за професор (1 брой) по професонално направление 2.2. История (Кирило-Методиевски извори) и за доцент (1 брой) 2.1. Филогия, (Кирило-Методиевски традиции), за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София, 1000, ул. „Московска“ № 13, тел. 02 987 02 61.


27-09-2018
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: доц. д-р Веселка Неделчева Желязкова

Материали:
    • Автосправка за научните приноси
    • Цитирания
    • Публикации
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дфн Татяна Славова
    • Проф. д-р Мария Спасова
    • Проф. д-р Светлина Николова
Становища:
    • Проф. дфн Петя Янева
    • доц.д-р Маргарита Младенова
    • Проф.  дн Искра Христова-Шомова
    • Доц. д-р Татяна Илиева

Председател на научното жури – доц. д-р Татяна Илиева


27-09-2018
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: главен асистент д-р Десислава Тачева Найденова

Материали:
    • Самооценка на научните приноси
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • Проф. дфн Марияна Цибранска-Костова
    • Проф. дин Илия Илиев
Становища:
    • Проф. дин Иван Билярски
    • Проф. д-р Светлина Николова
    • Доц. дн Димо Чешмеджиев
    • Доц. д-р Камен Станев
    • Доц д-р Ангел Николов

Председател на научното жури: доц. д-р Камен Станев


27-09-2018
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева

Материали:
    • Самооценка на научните приноси
    • Участие в проекти
    • Професионален опит
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • Автобиография
Рецензии:
    • Проф. дн Красимир Станчев
    • Проф. дн Илия Илиев
    • Проф. д-р Светлина Николова
Становища:
    • доц. д.ф.н. Маргарита Младенова
    • Доц.  дн Димо Чешмеджиев
    • Доц. д-р Елия Маринова
    • Доц. д-р Бойка Мирчева

Председател на научното жури – доц. д-р Бойка Мирчева


27-09-2018
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.

Кандидат: гл.ас. д-р Стиляна Атанасова Баталова

Материали:
    • Авторска справка за приносите в научните трудове
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Красимир Станчев
    • доц. д-р Славия Бърлиева
Становища:
    • доц. д-р Александър Николов Николов
    • доц. д-р Веселка Желязкова
    • доц. д-р Георги Н. Николов
    • проф. д-р Маргарет Димитрова
    • акад. Васил Тодоров Гюзелев

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева


22-06-2018
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Мая Василиевна Иванова

Материали:
    • Авторска справка за научните приноси
    • Цитирания
    • Списък на избраните за конкурса публикации
    • Списък на всички публикации
    • Участия в конференции и симпозиуми
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Светлина Николова
    • проф. дфн Вася Велинова
Становища:
    • проф. д-р Климентина Иванова
    • проф. д-р Александер Наумов
    • проф. д-р Мажана Кучинска
    • доц. дфн Ана Стойкова
    • доц. д-р Славия Бърлиева

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева


14-05-2018

Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява конкурс за професор (2 броя) по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, за доцент (1 брой) по професонално направление 2.1. Филология и за доцент (1 брой) 2.2. История, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София, 1000, ул. „Московска“ № 13, тел. 02 987 02 61.
ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.


02-02-2018

Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 2.1. Филология, научно направление „Теория и история на литера- турата“ – един; главни асистенти по: професионал- но направление 8.1. Изкуствознание и изобрази- телни изкуства (Кирилометодиевистика) – един; професионално направление 2.1. Филология, научно направление „Български език“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София 1000, ул. Московска № 13, тел. 02/987 02 61.
Публикувано в ДВ бр. 8 от 23.01.2018 г.


12-11-2017
Конкурс за заемане на академична длъжност “доцент”

Конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по професионално направление 2.1. Филология от Крило-Методиевски научен център при БАН за нуждите на секция “Кирило-Методиевски извори и традиции”, обявен с ДВ бр. 50 от 23.06.2017 г.
Кандидат: д-р Марко Скарпа.

Материали:
Публикации-Част1
Публикации-Част2
Публикации-Част3
Цитирания
CV на Марко Скарпа
Рецензии:
проф. д.ф.н. А. Тотоманова
доц. д-р Славия Бърлиева
проф. д.ф.н. ВАСЯ ВЕЛИНОВА
Становища:
доц. д-р Бойка Мирчева
проф. д-р Светлина Николова
доц. д.ф.н. Ана Стойкова
проф. Георги Минчев

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова


29-06-2017

Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
Публикувано в ДВ, бр. 50/23.06.2017 г.


21-03-2017
Защита на дисертация

Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен “„Доктор ” на Андрей Стефанов Бобев на тема „Ветхозаветните четива за страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна книжнина“, в професионално направление 2.1. Филология. Защитата ще се състои на 21 април 2017 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 13.00 часа.
Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. “Московска” № 13, етаж 2.

Материали:
Автореферат
CV на Андрей Бобев
Рецензии:
проф. д-р Маргарита Димитрова
доц.д-р Татяна Илиева
Становища:
проф. дфн Татяна Славова
доц.д-р Татяна Мострова
доц. д-р Ивона Карачорова

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Илиева


30-01-2017

Кирило-Методиевският научен център при БАН-София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“ (Кирилометодиевистика), за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.
Публикувано в ДВ, бр. 1/03.01.2017 г.


11-05-2016
Защита на дисертация

В съответствие с чл. 13  от ЗРАСБ Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен “„Доктор на науките” на доц. д-р Димо Дончев Чешмеджиев на тема „Култовете към българските светци през ІХ – ХІІ век“, в професионално направление 2.2. История и археология. Защитата ще се състои на 07 юни 2016 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 16.00 часа.

Материали:
Автореферат
CV – доц. д-р Димо Чешмеджиев
Рецензии:
чл. кор. Елка Бакалова
проф. дин Илия Илиев
проф. д-р Климентина Иванова
Становища:
чл. кор. Иванка Гергова
проф. дин Иван Божилов
доц. дфн Вася Велинова
доц. д-р Славия Бърлиева

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева


20-01-2016
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История (История на България), от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 63/ 18.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Камен Атанасов Станев

Материали:
    • Анотации на научните трудове на гл. ас. д-р Камен Атанасов Станев
    • Цитирания
    • Списък на публикациите
    • CV-bg
Рецензии:
    • проф. д-р Миляна Каймакамова
    • доц. д-р Ангел Николов
Становища:
    • проф. дин Петър Ангелов
    • проф. д-р Илия Илиев
    • доц. д-р Георги Николов
    • доц. д-р Славия Бърлиева
    • доц. д-р Димо Чешмеджиев

Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева


19-01-2016
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 63/ 18.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Ива Кънчева Трифонова

Материали:
    • Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Ива Кънчева Трифонова
Рецензии:
    • проф. дфн Искра Христова-Шомова
    • доц. д-р Татяна Илиева
Становища:
    • проф. д-р Лора Тасева
    • проф. д-р Маргарет Димитрова
    • проф. д-р Мария Йовчева
    • доц. дфн Ана Стойкова
    • доц. д-р Веселка Желязкова

Председател на научното жури: доц. д-р Веселка Желязкова


18-01-2016

Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за двама доценти по професионални направления 2.1. Филология и 2.2. История (История на България) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевия научен център при БАН, София 1000, ул. „Московска“ 13, тел. 02 987 02 61 (публикувано в ДВ, бр. 63/ 18.08.2015 г.)


13-11-2015
Защита на дисертация

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) при БАН и научното жури  за присъждане на образователна и научна степен „доктор” съобщават, че  на 15 декември 2015 г. от 16.00 ч. в КМНЦ – София, ул. „Московска” № 13, ет 2,  ще се проведе откритото заседание на научното жури по защитата на дисертационния  труд на
Василена Цочева Билярска
„Кирилометодиевистиката в личния архив на акад. Петър Динеков в ЦДА”
Научна област 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1 Филология (Българска литература).

Научен ръководител: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева.

Членове:
проф. д-р Милияна Каймакамова – СУ “Св. Климент Охридски”, рецензент
проф. д-р Георги Минчев, автор на становище – Лодзки университет, автор на становище
доц. д-р Александър Гребенаров – ИистИ, автор на становище
доц. д-р Славия Бърлиева – КМНЦ, автор на становище
Материалите по защитата са на разположение в заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център, както и на следните линкове:
Автореферат
Рецензии:
проф. д-р Милияна Каймакамова
проф. д-р Светлина Николова
Становища:
доц. д-р Славия Бърлиева
проф. д-р Георги Минчев
доц. д-р Александър Гребенаров

Председател на Научното жури: проф. д-р Светлина Николова Тодорова


17-11-2014
Защита на дисертация

На 19.12.2014г. от 14:30ч. в Кирило-Методиевския научен център при БАН ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема „Словата за Богородица от Йоан Дамаскин в българската средновековна книжнина (по материали от южнославянските календарни сборници до ХІVв.)” на Цветомира Стоянова Данова, редовен докторант в КМНЦ – БАН. Професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература” (шифър 05 04 02). Материалите по защитата са на разположение в Заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център, София, ул. „Московска“ № 13.
Автореферат
Рецензии:
проф. дфн Вася Велинова
доц. д-р Татяна Илиева
Становища:
проф. д-р Климентина Иванова
проф. дфн Искра Христова-Шомова
доц. д-р Ана Стойкова


13-08-2013

Кирило-Методиевският научен център при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Кирилометодиевистика) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН – ул. „Московска“ № 13, ет. 2, тел. 02/987 02 61
Публикувано в: Държавен вестник, Бр. 71/13.08.2013 г.